Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.09.2020г от 15.00 часа, Протокол №20

На 29 септември 2020г (вторник) от 15.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 20-тото заседание на ОбС-Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново, по ЗАКОНА за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ, бр.86, от дата 18.10.2018 година (вх.№0801-86/05.08.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
­Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Удостояване на Николай Колев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-96/21.09.2020г)
Вносители: Галин Герганов и д-р Костадин Йорданов – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1039/18.09.2020г) /Заявление от д-р Даниел Хаберман/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба в пакет на движими вещи, общинска собственост – машини от шивашката промишленост (вх.№2200-965/01.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на поземлен имот /ПИ/, частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 23947.501.703 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново с площ 351 кв.м, за който е отреден УПИ I от кв.21 по регулационния план на града (вх.№2200-1115/01.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище“ ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на основание чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ (вх.№5000-57/25.08.2020г) /Искане с изх.№РД-12-04-22/17.07.2020г на ОСЗ-Дряново, във вр. молба от Венцислав Николов до ОСЗ с вх.№ПО-15-18/10.06.202г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“

8.     Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№5000-65/25.08.2020г) /Писмо с изх.№20-51346-07.08.2020г на СГКК-Габрово, във вр. със заявление на Денислав Денев до СГКК с вх.№01-275652-30.06.2020г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№0700-87/28.08.2020г) /Процедура по заснемане и нанасяне на съществуващ път за ПИ на Община Дряново, находящ се в местност „Манга“ по КК на гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.   Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане /земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви и изоставени ниви/ (вх.№0700-88/11.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.   Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане /земеделски земи с начин на трайно ползване – трайни насаждения/ (вх.№0700-89/23.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-90/18.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.   Даване на съгласие за промяна на отреждането и принципно съгласие за продажба на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73465.501.116 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, за който е отреден УПИ VIII от кв.3 по плана на с. Туркинча с площ 884 кв.м (вх.№2200-932/18.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.   Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване в кв.104 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-18/21.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.   Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I – „читалище“ от кв.11 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-04-19/24.09.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново на 29.09.2020г

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново на 29.09.2020г

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведеното на 24.09.2020г заседание


2020-09-25 17:03:28