Дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 22.10.2020г, Протокол №22

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00- 28/22.10.2020г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.28а ал.3 от ЗМСМА и чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново,   свиквам Общински съвет – Дряново на неприсъствено заседание, което ще се проведе на 22.10.2020г (четвъртък), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Кандидатстване на Община Дряново с проект „Ново работно място на територията на Община Дряново“ по процедура BG05M9OP001-1.107 – МИГ „Дряново – Трявна – В сърцето на Балкана“, мярка 01 „Нови работни места на територията на общините Дряново и Трявна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ (вх.№0700-99/21.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Решенето от заседанието ще бъде прието чрез саморъчно подписване, на основание чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


Материали за 22-рото заседание на ОбС-Дряново


2020-10-22 14:17:10