Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.10.2020г от 15.00 часа, Протокол №23

На 30 октомври 2020г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 23-тото заседание на Общински съвет – Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.  Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново и отмяна на Наредбата за реда за  придобиване,  управление  и разпореждане с общинско имущество в Община  Дряново, приета с Решение №39/30.01.2012 г. на Общински съвет – Дряново /Протокол №10/ (вх.№0700-100/21.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.  Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-97/21.10.2020г) /Промяна в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

4.  Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и актуализиране на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-95/19.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.  Съгласие за извършване на продажба, определяне на продажна пазарна цена и сключване на предварителен договор за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9839 по КК на град Дряново, за който е отреден УПИ XIX – „за смесено предназначение – магазин за части, автосервиз и хранителен магазин“ от кв.22 по регулационния план на града, с проекта площ 349 кв.м (вх.№2200-1130/21.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 29/712 идеални части от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново, който е отреден за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.434 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка на 29/712 идеални части от УПИ II – „за обществено обслужване, търговска дейност и автомивка“ от кв.82 по РП на гр. Дряново (вх.№2200-1194/21.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.  Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по кадастралната карта /КК/ ма град Дряново, с площ 351 кв.м, за който е отреден УПИ I от кв.21 по регулационния план на града (вх.№0700-96/21.10.2020г) /Във връзка с Решение №212 от 29.09.2020г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.  Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, съгласно съдебно решение №15/11.03.2020г на РА – Дряново (вх.№2200-1409/21.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.  Одобряване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“ (вх.№ОБА3-38-9/21.10.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 23-тото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 23-тото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведеното на 21.10.2020г заседание на комисиите

 


2020-10-26 15:19:02