Проект на дневен ред за 30-тото заседание на ОбС-Дряново

На  11.11.2009г. год. (сряда) от 13 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 30-тото заседание на ОбС-Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Приемане Доклада на Комисията по самооценяване (определена с Решение №339 от 15.10.2009г. на Общински съвет – Дряново), във връзка с провеждането на акредитационна процедура за „ОМБАЛ – Дряново” ЕООД.
Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

2.      Продължаване срока на Договора за управление на „ОМБАЛ–Дряново” ЕООД.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Изменение на текст в чл.15 ал.4 т.1 от раздел III от Наредба №1 за спазване на обществения ред.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

4.      Предоставяне на информация за проектите, с които кандидатства Община Дряново.
Вносител: Николай Марков – общински съветник.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ОбАОбРС”

5.      Предоставяне на информация за делата, по които страна е Община Дряново.
Вносител: Николай Марков – общински съветник.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”.

6.      Предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и Окръжен съд - Дряново от Комисията по чл.5 ал.1 от Наредба №2/08.01.2008г. за съдебните заседатели /избрана с Решение №332 от 15.10.2009г./
Докл.: Николай Марков – председател на комисията.

7.      Отстъпване възмездно право на строеж, без публичен търг или публично оповестен конкурс, за построяване на масивна постройка /лятна кухня и баня/ за жилищни нужди - допълващо застрояване, находяща се в поземлен имот 23947.501.69 / бивш УПИ I- 69 от кв.32/ по плана на гр. Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

8.      Откриване процедура за продажба на общински имот: Поземлен имот и Сграда за търговия в с.Геша, община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

9.      Изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на с. Зая  за промяна на уличната регулация - улици с о.т. 2 и 11 и о.т.11 и 12 и образуване на нов УПИ VII-159 от кв.2.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово на 16.11.2009г.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


2009-11-06 11:41:55