Проект на дневен ред и материали за заседание на ОбС-Дряново на 29.12.2020г от 15.00 часа, Протокол №27

На 29.12.2020г (вторник) от 15 00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Дряново чрез платформата Google Meet, свикано от председателя на съвета Тодор Георгиев, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.         Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.         Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2021 година (вх.№0700-109/27.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

3.         Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за предоставяне на „Топъл обяд“ като местна дейност по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020г (вх.№4801-200/09.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.         Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№1102-8/04.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.         Приемане на размер за облагане с такса “Битови отпадъци” през 2021г (вх.№0700-116/21.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.         Изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в ПИ с идентификатор 23947.272.454 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново с начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс (вх.№4200-3/11.12.2020г) /Във връзка предложение с вх.№4200-3 от 23.11.2020г от Великотърновския митрополит Григорий за изграждане на мемориален обект – бюстов паметник на Аврам Петков Стамболски на територията на Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.         Изграждане на улица (проектирана и нереализирана) в участъка с о.т.395-о.т.400-о.т.530, съгласно одобрен със Заповед №425/16.10.2006г на кмета на община Дряново проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Дряново за кв.83, кв.84 и улица, допуснато с Решение №317 от Протокол №45/22.12.2005г на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-114/17.12.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.         Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1428/15.12.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се  на първи етаж в поликлиниката,  представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.         Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1429/15.12.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана на село Скалско, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

10.      Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ партерен етаж на масивна жилищна сграда с идентификатор 23947.501.1824.1 по КККР на гр. Дряново с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №172. (вх.№5900-6/23.12.2020г)
Вносител: Галин Герганов – общински съветник
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

11.      Предоставяне под наем на един брой паркомясто, находящо се в гр. Дряново, ул. „Шипка“ /до галерията/ (вх.№2200-1696/15.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.      Даване на съгласие за промяна на предназначението на язовир „Чириковско дере“, представляващ поземлен имот – ПИ с идентификатор 66768.49.84 и ПИ с идентификатор 66768.49.80 по кадастралната карта /КК/ на землище с. Скалско, общ. Дряново, и частична отмяна на Решение №506 по Протокол №58/31.08.2018г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-114/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.      Даване на съгласие за разпореждане с общински имот и за изработване на проект на ПУП-ПР за изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско. Принципно съгласие за продажба на УПИ I - „спортни площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско с площ 9000 кв.м, заедно с построените в имота гаражни клетки - 120 кв.м и пункт за предаване на животни - 120 кв.м (вх.№2200-1586/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.      Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ II-724 от кв.47, който е отреден за ПИ 724 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-21/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.      Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди за ПИ с идентификатор 12677.107.183, местност "Димовица-лъката", по кадастралната карта /КК/ на с. Царева ливада за изграждане на обект: "Жилищно строителство" (вх.№ОБА3-03-3/16.12.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.      Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2021 година (вх.№0801-113/11.12.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.      Одобряване на отчета за разходите за командировки на кмета на Община Дряново и на председателя на Общински съвет – Дряново за периода от началото на мандата до 30.11.2020г. (вх.№0801-115/17.12.2020г)
Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел „Общински съвет – Дряново“, подраздел „On-line излъчване.

 

 

ПОКАНА за 27-мото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на съвместното заседание на 22.12.2020г

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №27/29.12.2020г)

 


2020-12-23 15:14:25