Проект на дневен ред и материали за заседание на ОбС-Дряново на 28.01.2021г от 15.00 часа, Протокол №28

На 28.01.2021г (четвъртък) от 15 00 часа ще се проведе заседание на ОбС-Дряново чрез платформата Google Meet, свикано от председателя на съвета Тодор Георгиев, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново (вх.№0700-1/11.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Приемане на решение за допълнение  и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. (вх.№07 00-2/11.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на Общински план за младежта за 2021г (вх.№0800-8/18.01.2021г)
Общински план за младежта за 2021г;   Отчет за 2020г;
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община дряново за 2021 година (вх.№0700-11/21.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2021-2022 година (вх.№0700-6/15.01.2021г)
Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 год.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Освобождаване от заплащане на дължима такса (вх.№0700-10/21.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Даване на съгласие за дотиране със средства от общинския бюджет за 2021г на фирмата обслужваща транспортната схема в община Дряново (вх.№2700-20/20.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-4/14.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

10.  Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада за 2021г (вх.№0700-5/14.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

11.  Утвърждаване проекта за Бюджет за 2021г на Община Дряново (вх.№0700-9/20.01.2021г)
Предложение с проект за решение; Приложения №№1-9;   Протокол от проведеното публично обсъждане на 20.01.2021г;
Предложение от общ. съветници от 25.01.2021г.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново
.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Съгласие за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и утвърждаване на годишно наемно плащане. (вх.№2200-1727/19.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.  Отстраняване на явна фактическа грешка за поземлени имоти по кадастралната карта  на землище Длъгня (вх.№1200-14/20.01.2021г) /Във връзка с Уведомително писмо с изх.№20-980-01.01.2021г от ИД началник на СГКК – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Промяна на поземлен имот, който е включен в Общинския поземлен фонд (вх.№2200-71/20.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Създаване на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) (вх.№5001-1/12.01.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“  в община Дряново (вх.№1200-13/19.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Дряново за 2020 година (вх.№0700-7/15.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

18.  Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 31.12.2020г (вх.№4700-3/20.01.2021г)
Докл.: Стефан Косев – директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

19.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2020г – м. декември 2020г (вх.№0801-3/18.01.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

20.  Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 05 февруари 2021г (вх.№2700-19/20.01.2021г) /Във връзка с Покана с изх.№РД02-132 от 14.01.2021г на Управителя на „ВиК“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.  Предложение с вх.№4200-3/11.12.2020г от кмета на община Дряново Трифон Панчев относно Изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в ПИ с идентификатор 23947.272.454 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново с начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс (вх.№4200-3/11.12.2020г) /Във връзка предложение с вх.№4200-3 от 23.11.2020г от Великотърновския митрополит Григорий за изграждане на мемориален обект – бюстов паметник на Аврам Петков Стамболски на територията на Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/ - Отложено за следващото заседание на ОбС с Решение №252 от Протокол №27/29.12.2020г.

Заседанието да се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

Заседанието ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел „Общински съвет – Дряново“, подраздел „On-line излъчване“.

 

 

ПОКАНА за 28-мото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 28-мото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на проведеното на 21.01.2021г съвместно заседание


2021-01-25 14:25:22