Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.02.2021г от 14.00 часа, Протокол №30

На 26.02.2021г (петък) от 14 00 часа ще се проведе 30-тото заседание на ОбС-Дряново чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Приемане на изменение в чл.19а от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0801-12/15.02.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 01 март 2021г. /Покана с изх.№АВК-01-40 от 25.01.2021г на Областния управител на област Габрово и председател на Асоциацията/ (вх.№0600-20/05.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2020г (вх.№0700-14/17.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.

5.     Актуализиране на решението на Общински съвет – Дряново относно определяне на делегат и заместник-делегат на Общински съвет - Дряново в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ (вх.№0801-11/15.02.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Избиране на заместник-председатели на Общински съвет – Дряново в съответствие с чл.11 ал.1 /изм. и доп. с Реш.№172 от Прот.17 от 28.7.2020г/ на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№0801-13/18.02.2021г)
Вносители: Ивайло Лисичков и Иван Събев – общински съветници, издигнати от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП съюз на Демократичните сили, Движение 21).
Становище: ПК „ОбАОбРС“.
- Внесена оставка като заместник-председател на ОбС от Светлана Лакова (вх.№0801-14/18.02.2021г)

7.     Проект на местна инициатива „Красиво Дряново“
(Предл.вх.№0700-13/11.02.2021г;   Редактирано предл.вх.№0700-13/22.02.2021)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Промяна на поземлен имот, който е включен в Общинския поземлен фонд (вх.№2200-71/17.02.2021г)
- Редактиран проект за решение
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Одобряване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13, местност „Под ливадата“ по КК на с. Големи Българени, землище с. Игнатовци (вх.№ОБА3-38-23/17.02.2021г) /Във връзка с Решение №202 от Протокол №18 от 25.08.2020г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Предложение с вх.№0700-15/17.02.2021г относно:
1. Даване на съгласие за
изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ IX-за „поликлиника“ от кв.87 по регулационния план на гр. Дряново.
2. Даване на принципно съгласие за закупуване на част от поземлен имот: ПИ с идентификатор 23947.501.128, представляващ ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9852 по КК на град Дряново - с площ от 422 м2 , собственост на „РОЯЛБИЛДИНГ БГ“ ООД гр. София.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
- Редакция в т.
II от проекта за решение
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.128.3.1 /кухня/ по КККР на гр. Дряново, с площ 256 кв.м, находящ се в Сграда с идентификатор 23947.501.128.3 по КККР на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2700-250/18.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.  Съгласие за откриване на процедура за продажба, утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба в пакет на движими вещи, общинска собственост – машини от шивашката промишленост (2200-965/18.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.   Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС-Дряново за периода м. ноември 2019г – м. декември 2020г (вх.№0700-16/22.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел „Общински съвет – Дряново“, подраздел „On-line излъчване.

 

ПОКАНА за 30-тото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 30-тото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА към материалите, приети от постоянните комисии на проведените през м. февруари заседания


2021-02-23 14:50:41