Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.03.2021г от 17.00 часа, Протокол №32

На 29.03.2021г (понеделник) от 17 00 часа ще се проведе 32-рото заседание на Общински съвет – Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Приемане на План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г /ПИРО Дряново 2021-2027/ (вх.№0700-27/22.03.2021г)
- Предложение с проект за решение
- План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2021 – 2027 год. (вх.№0700-24/10.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Наблюдателната комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС към Общински съвет – Дряново (вх.№5000-1/19.03.2021г)
Вносители: Тодор Георгиев, председател на Общински съвет – Дряново и на Наблюдателната комисия към ОбС, и Светлана Лакова – общински съветник, заместник-председател на Наблюдателната комисия към ОбС-Дряново. Становище: ПК „ОбАОбРС“.

5.     Създаване на Временна комисия към Общински съвет – Дряново за проверка на изложените факти в Заявление с вх.№2200-400/19.03.2021г относно връщане на общинска собственост (вх.№2200-400/24.03.2021г)
Вносител: Галин Герганов – общински съветник, заместник-председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020 г за периода 01.01.2020г – 31.12.2020г (вх.№0700-22/08.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2020г (вх.№0700-23/08.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-232/22.03.2021г) /Молба с вх.№2200-232 от 17.02.2021г до Община Дряново във вр. с идентифициране на ПИ 23947.47.68 по КК на гр. Дряново, местност „Манга“/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на дворищната регулация за кв.137 и кв.99 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-4/19.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Даване на съгласие за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ I – „спортни площадки“ от кв. 12 по плана на с. Скалско (вх.№2200-1586/22.03.2021г) /Във връзка с Решение №259 от 29.12.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-818 от кв.20 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-9/22.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ V-138 и УПИ VI-137 от кв.18 по плана на с. Зая (вх.№ОБА3-04-10/22.03.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-„болница“ и УПИ IX-„поликлиника“ от кв.87 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-13/22.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 15 април 2021г (вх.№0600-42/10.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

ПОКАНА за 32-рото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 32-рото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА от заседанията на постоянните комисии, проведени на 23 и 24 март 2021г.


2021-03-25 16:40:27