Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 13.04.2021г от 13.00 часа, Протокол №33

  

На 13.04.2021г (вторник) от 13 00 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, свикано от председателя на съвета Тодор Георгиев при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Покана за редовно Общо събрание на съдружниците на „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД /Покана с изх.№32 от 05.04.2021г на управителя Дружеството/ (вх.№2700-85/12.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

2.     Даване на съгласие за строителство на граница между УПИ I – за „площад, зеленина“ - публична общинска собственост /ПОС/, и УПИ II – „обществено обслужване“ от кв.83 по РП на гр. Дряново (вх.№ОБА3-14-1/08.04.2021г)

 

 

ПОКАНА за извънредното заседание на 13 април (Протокол 33/13.04.2021г на ОбС-Дряново)

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на 13 април (Протокол 33/13.04.2021г на ОбС-Дряново)

 


2021-04-12 16:14:25