Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 27.04.2021г от 14.00 часа, Протокол №34

 

На 27.04.2021г (вторник) от 14 00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2020г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):
1)   НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-44/01.04.2021г);
2)   НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-37/22.03.2021г);
3)   НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-41/30.03.2021г);
4)   НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-40/26.03.2021г);
5)   НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-38/24.03.2021г);;
6)   НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-53/19.04.2021г);

7)   НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-54/19.04.2021г);
8)   НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-26/04.03.2021г);
9)   НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-35/19.04.2021г)

10) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-11/17.02.2021г);
11) НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-43/30.03.2021г);
12) НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-31/24.03.2021г).
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

3.     Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2021г (вх.№0700-34/19.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

4.     Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2021 – 2028 година (вх.№0700-29/07.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2021г – 31.12.2021г (вх.№2500-106/21.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – гр. Дряново“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (вх.№0700-36/21.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Приемане на изменение в чл.19а от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0801-12/20.04.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия на имот - публична общинска собственост, представляващ Масивна жилищна сграда – Здравна служба – 1 ет. с площ 100 кв.м, находяща се в Поземлен имот 104 от кв.27 по плана на с. Янтра, общ. Дряново (вх.№2200-411/21.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на помещение, представляващо Кабинет по технологии с площ 49.44 кв.м, за срок от 6 месеца, находящо се в Училищна сграда на ПГИ „Рачо Стоянов“, публична общинска собственост на адрес: гр. Дряново, ул. „Трети март“ №23 (вх.№6000-5/22.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.   Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ СОС с идентификатор 23947.501.398.1.1 – Туристически информационен център, находящ се в сграда с идентификатор 23947.501.398.1 по КККР на гр. Дряново с адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №65 (вх.№4800-14/22.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.   Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на поземлени имоти – ПИ 525 и ПИ 526 по плана на с. Гостилица (вх.№0800-9/21.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Съгласие за закупуване на дробилка за клони (вх.№3100-12/19.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“

13.   Освобождаване от задължение за плащане на наем и лихви по отношение на общински имот (вх.№2700-269/21.04.2021г) /По Договор за наем на имот ПОС със СЛРД „Стринава“ – Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.   Даване на съгласие за продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9848 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, който попада в УПИ XIV от кв.11 по регулационния план на града. Утвърждаване на експертна оценка за имота и сключване на предварителен договор за продажба (вх.№2200-351/22.04.2021г) /Във връзка с Решение 239 от 30.11.2020г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.   Одобряване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура – трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.54.46, местност „Манга“ по КК на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-24/19.04.2021г) /Във връзка с Решение №238 от 30.11.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ V от кв. 17 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.148 по кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-20/19.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.   Премахване на масивна сграда на 2 етажа със застроена площ 117 кв.м, представляваща сграда за търговия с идентификатор 23947.501.9781.2 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№0702-27/19.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

18.   Премахване на преместваем обект – 2 броя КПП, представляващи павилион тип „Пчела“, разположени на главен път I-5 на входа и на изхода на гр. Дряново (вх.№1102-12/21.04.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.   Актуализиране на решението на Общински съвет – Дряново относно определяне на делегат и заместник-делегат на Общински съвет - Дряново в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ (вх.№0801-11/08.04.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

20.   Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.12.2020г – 31.03.2021г (вх.№0801-29/20.04.2021г)
Докладва: Светлана Лакова – председател на ПК „
Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“
Становище: ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.34/27.04.2021г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.34/27.04.2021г)т.2 /Доклади за дейността на читалищата през 2020г/

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.34/27.04.2021г) – т.т.3-20

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на проведените на 22 април заседания

 


2021-04-23 21:14:05