Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 12.05.2021г от 17.00 часа, Протокол №35

На 12 май 2021г (сряда) от 17 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Кандидатстване на Община Дряново с проект „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“, по процедура на подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.376 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

ПОКАНА за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Прот.35/12.05.2021г)

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Прот.35/12.05.2021г)

 


2021-05-11 19:15:38