Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.05.2021г от 15.00 часа, Протокол №36

 

На 26.05.2021г (сряда) от 15 00 часа ще се проведе 36-тото заседание на Общински съвет - Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет (вх.№0700-39/12.05.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа ” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (вх.№0700-43/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Предложение с вх.№ОБА3-03-2/18.05.2021г относно:
   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност „Райчин дол“, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново.
   2) Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност „Райчин дол“, по КК на гр. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧПУП-ПР/ за УПИ IX-93 от кв.18 по плана на с. Скалско (вх.№ОБА3-04-22/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 38710.501.102 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка (вх.№ОБА3-04-23/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Предложение с вх.№ОБА3-04-24/19.05.2021г относно:
   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 38710.501.104 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка.
   2) Допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за УПИ
VIII от кв.30 по плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.104 по кадастралната карта на селото.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Даване на съгласие за продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9848 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, който попада в УПИ XIV от кв.11 по регулационния план на града. Утвърждаване на експертна оценка за имота и сключване на предварителен договор за продажба (вх.№2200-351/19.05.2021г) /Във връзка с Решение №239 от 30.11.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Даване на съгласие за учредяване право на надстрояване и пристрояване с разгъната застроена площ: 177,60 м2 за обект „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда – еднофамилна, построена в поземлен имот с ид.23947.501.1699 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново - частна общинска собственост. Утвърждаване на експертна оценка за правото на надстрояване и пристрояване (вх.№2200-482/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот публична общинска собственост отреден за УПИ I – „за зеленина“ от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№2200588/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за застрояване /ЧИ на ПУП-ПЗ/ за преструктуриране на кв.104 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, представляващ ж.к. „Априлци (вх.№ОБА3-04-26/19.05.2021г) /Във връзка с Решение №220 от 29.09.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план – план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди за ПИ с идентификатор38710.92.31, местност „Кучил“ по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка (вх.№ОБА3-03-1/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №36)

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите от дневния ред, приети на проведените на 19 май заседания на комисиите

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №36)

 


2021-05-21 14:02:50