Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 31.05.2021г от 16.00 часа, Протокол №37

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-20/28.05.2021г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1, чл.25 т.1 и чл.28а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.65а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 31.05.2021г (понеделник) от 16 00 часа чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет (вх.№0700-39/27.05.2021г)
Вносител
: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието да се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

 

Председател на Общински съвет – ДряновоМАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на общинския съвет (Протокол 37/31.05.2021г на ОбС-Дряново)


2021-05-28 14:43:32