Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 27.07.2021г от 14.00 часа, Протокол №40

 

На 27 юли 2021г (вторник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 40-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (вх.№0801-42/23.06.2021г)
Вносител:
Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2021г и Отчет за 2020г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014 – 2020г (вх.№0700-55/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Актуализация списъка на средищните училища за учебната 2021/2022г (вх.№5600-45/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2021/2022г (вх.№2300-8/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

6.     Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 02.08.2021г, със срок за представяне на решенията до 30 юли 2021г (вх.№0600-128/06.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Приемане на становище по Бизнес план за регулаторния период 2022-2026г на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово /Във връзка с писмо с изх.№РД02-2234-2 от 24.06.2021г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-137/19.07.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2021г до 30.06.2021г (вх.№4700-8/21.07.2021г)
Докладва: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0801-44/28.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Даване на съгласие за промяна на собствеността на имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост с начин на трайно ползване – Гробищен парк. Обявяване характера на собствеността на имоти в публична общинска собственост. Актуализиране на списък с имоти - публична общинска собственост (вх.№0700-56/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.88.4 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-541/06.07.2021г) /Във връзка с Решение №639 от Протокол №72 от 26.08.2019г и заявление от Георги Кьоровски/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.  Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на 118/615 идеални части от УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица. Определяне на експертна оценка за продажба на 118/615 идеални части от УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица (вх.№2200-548/15.07.2021г) /Във връзка с Решение №468 от Протокол №54 от 25.05.2018г и заявление от Никола Косев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.   Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за „детска градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада, с площ 1460 м2, заедно с построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№5800-75/07.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.   Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Гостилица“, находящ се в землището на с. Гостилица, община Дряново, представляващ поземлен имот с идентификатор 17350.271.827 по КККР на с. Гостилица (стар №000827 по КВС) с площ 50.920 дка, публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10 /десет/ години (вх.№0700-58/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I – „спортни площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско (вх.№2200-1586/20.07.2021г) /Във връзка с Решение №303 от Протокол №32 от 29.03.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Допълване и одобряване на схеми на паркингите в гр. Дряново (вх.№0700-60/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Вземане на решение за опрощаване на задължения (вх.№2200-914/21.07.2021г) /Във връзка с Молба с вх.№2200-914 от 12.07.2021г и допълнение към молбата от 14.07.2021г от Милка Димитрова относно опрощаване на задължения/
Вносител: Милен Стоянов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

18.  Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на Общински съвет - Дряново за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (вх.№0700-59/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново
.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

19.   Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (вх.№0801-47/14.07.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

20.  Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.04.2021г – 30.06.2021г (вх.№0801-48/15.07.2021г)
Докладва: Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

 

 

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

 

ПОКАНА за 40-тото заседание на ОбС-Дряново (Протокол №40/27.07.2021г)

 

МАТЕРИАЛИ за 40-тото заседание на ОбС-Дряново (Протокол №40/27.07.2021г)

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведените на 21 юли заседания

 

 


2021-07-23 13:29:20