Проект на дневен ред за 31-вото заседание на ОбС-Дряново

Председателят на ОбС-Дряново г-н Ангел Димитров свика Общинския съвет на заседание, което ще се проведе на 18-ти декември, петък, от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново при следния проект за

 
ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Приемане на Доклад на Председателя на Общински съвет – Дряново (относно изпълнение на Решение №268/24.03.2009г. на Общинския съвет във връзка с приключило гр.дело №5057/2007 по описа на ВКС /Решение №1295 на ВКС от 30.12.2008г./).
Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.

 

 

2.      Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата, Програма на ООН за развитие, Община Дряново и следните читалища/библиотеки на територията на общината:
        1) НЧ „Развитие” – гр. Дряново
        2) НЧ „Христо Ботев” – с. Гостилица
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

 

 

3.      Даване съгласие за трансформиране на краткосрочен дълг, поет с Решение на Общински съвет – Дряново №280/27.04.2009г., в дългосрочен.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

 

4.      I.Приемане на промила за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2010г.
II.Oсвобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” през 2010г.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

 

5.      Залагане на средства в бюджета на Община Дряново за 2010 година за дейността на Наблюдателната комисия към ОбС.
Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

6.      Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

7.      Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

8.      Утвърждаване експертна оценка на отстъпено възмездно право на строеж, без публичен търг или публично оповестен конкурс, за построяване на масивна едноетажна постройка за жилищни нужди /допълващо застрояване/, находяща се в поземлен имот 23947.501.69 /бивш УПИ I-69 от кв.32/ по плана на гр. Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

9.      Откриване на процедура за продажба на общински имот частна собственост: Рибарник – 6,291 дка, находящ се в землището на с. Зая, община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

10.Допълване на Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

 

 

11.Актуализация на бюджета на Община Дряново за 2009г. в частта на капиталовите разходи.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

12.Увеличаване бюджета на Детски ясли по приходната и разходната част за 2009г., с постъпилите допълнително парични средства.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

 

 

13.Увеличаване бюджета на СОУ „Максим Райкович” на приходната и разходната част за 2009г., с постъпилите допълнително парични средства.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

 

 

14.Залагане на средства за подпомагане дейностите на общинска фирма „Колю Фичето” ЕООД в бюджета на Община Дряново за 2010 година.
Вносител: Михаил Ганчев – общински съветник.

 

15.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


2009-12-11 17:30:43