Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.08.2021г от 14.00 часа, Протокол №42

 

На 30.08.2021г (понеделник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2021/2022 година (вх.№3500-33/24.08.2021г)
Докладва: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти.

3.     Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дряново (вх.№07 00-68/18.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново, приета с Решение №589 от Протокол №58/23.09.2015г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-67/18.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново (вх.№0700-69/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-46/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2021/2022г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-47/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-62/30.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021г (вх.№0700-63/30.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Отмяна на т.2 от Решение №258 от Протокол №27 от 29.12.2020г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-114/19.08.2021г) /Във връзка с промяна предназначението на язовир  „Чириковско дере“/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири - публична общинска собственост (вх.№0700-70/23.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 за „производствени и складови дейности“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец. Определяне на експертна оценка за продажба на 1432/2950 идеални части от УПИ XXVIII-90 от кв.7 по плана на с. Ганчовец (вх.№5800-73/19.08.2021г) /Във връзка с Решение №481 от 29.06.2018г на ОбС-Дряново/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.  Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1686 по КК на град Дряново (вх.№2200-868/19.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.   Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура – трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност Райчин дол”, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-21/23.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I от кв.36 по плана на с. Славейково, който е отреден за ПИ с идентификатор 66977.501.139 по кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-38/23.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ IX-667 от кв.42 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-39/23.08.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0801-44/28.06.2021г) Вносител: Светлана Лакова – общински съветник. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 

ПОКАНА за 42-рото заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 30.08.2021г

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на заседанията на комисиите на 24.08.2021г

 

МАТЕРИАЛИ за 42-рото заседание на ОбС-Дряново /т.т.1-7/

 

МАТЕРИАЛИ за 42-рото заседание на ОбС-Дряново /т.т.8-9/

 

МАТЕРИАЛИ за 42-рото заседание на ОбС-Дряново /т.т.10-17/

 

 

 


2021-08-26 13:35:09