Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.09.2021г от 14.00 часа, Протокол №43

 

На 28.09.2021г (вторник) от 14 00 часа ще се проведе 43-тото заседание на Общински съвет – Дряново – заседание от разстояние чрез платформата Google Meet,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.455- 0001-С01/2021 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.455 на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана” , Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, сключен между Община Дряново, МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие” (вх.№0700-72/16.09.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Удостояване на Дабко Дабков със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-76/17.09.2021г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Удостояване на Валентин Велчев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-80/24.09.2021г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Удостояване на Валери Димитров с Почетно звание на Община Дряново.
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Удостояване на Маринела Нинева със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-75/17.09.2021г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Удостояване на Стоян Владков със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-74/17.09.2021г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Промяна в разходните параграфи отчитащи обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г (вх.№5600-51/23.09.2021г) /Във връзка с предложение на директора на СУ “Максим Райкович”/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Актуализация на плана по приходни и разходни за дофинансирани от държавата дейности по бюджета за 2021г на Исторически музей – Дряново (вх.№3900-6/23.09.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

10.   Възлагане на услугите “Център за грижа за лица с психични разстройства” като услуги от общ икономически интерес (УОИИ) по проект BG05M9OP001-2.090-0015-C01 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – град Дряново”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г (вх.№07 00-77/23.09.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

11.   Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-73/17.09.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Изменение на Решение 392 от Протокол 42/30.08.2021г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-70/24.09.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.   Отстраняване на непълноти и грешки на поземлени имоти – общинска собственост по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци (вх.№50 00-170/13.09.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.   Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за кв.83, кв.113 и кв.120 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-40/23.09.2021г)
 - Скица предложение за изменение на ПУП-ПР
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

 

ПОКАНА за 43-тото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 43-тото заседание на ОбС-Дряново

 


2021-09-25 15:32:15