Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.10.2021г от 14.00 часа, Протокол №46

 

На 28 октомври 2021г (четвъртък) от 14 00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Дряново от разстояние, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект №BG05M9OP001-6.002-0204-C01 „Патронажна грижа в община Дряново“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-86/14.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем /кредитна линия/ от банкова институция (вх.№0700-88/18.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г (вх.№2700-207/18.10.2021г) /Във връзка с предложение от Председателя на УС на Дружеството за умствено и психически увредени лица – Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-452/08.10.2021г) /Във връзка със заявление от Николай Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Предоставяне под наем на два броя паркоместа, находящи се в Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“ /до галерията/ (вх.№5800-143/15.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2148 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново с площ 689 кв.м, за който е отреден УПИ V от кв.21 по регулационния план на града (вх.№2200-1456/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-174 от кв.9 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1176/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ II от кв.2 по плана на кв. „Никоевци“, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.507.13 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-41/11.10.2021г) /Във връзка със заявление от Мария Иванова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение дворищната регулация в кв.137 и кв.99 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-16/14.10.2021г) /Във връзка със заявление на „УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД, ГР. София/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Даване на съгласие за изработването на проект за частично изменение /ЧИ/ на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I от кв.10 по плана на с. Туркинча (вх.№ОБА3-04-44/19.10.2021г) /Във връзка със заявление от Ивайло Кънев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод, преминаващи през имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9841 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ II-„обществено обслужване“ от кв.83 по РП на града (вх.№ОБА3-04-46/19.10.2021г) /Във връзка със заявление на „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“ ООД, гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-за "зеленина" и УПИ VI от кв.68 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-47/20.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Покана за провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, свикано с покана изх.№АВК-01-447/08.10.2021г на Председателя на Асоциацията (вх.№0600-193/18.10.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.07.2021г – 30.09.2021г. (вх.№0801-59/12.10.2021г)
Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел „Общински съвет – Дряново“, подраздел „On-line излъчване“.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол 46/28.10.2021г)

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол 46/28.10.2021г)

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии към ОбС-Дряново, приети на заседанията на комисиите, проведени на 19 октомври и на 21 октомври 2021г.


2021-10-25 14:22:44