Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.11.2021г от 14.00 часа, Протокол №47

 На 26.11.2021г (петък) от 14 00 часа ще се проведе 47-мото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново 2021-2022 година (вх.№0700-100/17.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ през 2022г (вх.№0700-91/23.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-102/18.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Включване на обект в разчета за капиталовите разходи на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-104/22.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Промяна в разходните параграфи отчитащи обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г, отнасящи се за ПГИ „Рачо Стоянов“ гр. Дряново (вх.№5600-74/22.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Увеличаване бюджета на КСУВХ гр. Дряново за 2021г в частта за местни дейности (вх.№6200-161/22.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Предоставяне на имоти общинска собственост, от общинския поземлен фонд, попадащи в масивите в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ (вх.№2500-319/18.11.2021г) /Във връзка с писмо с вх.№2500-319 от 04.11.2021г на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово относно Прилагане на процедурата по чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022г – предоставяне за ползване на имоти от ОПФ с НТП „Полски пътища“ и „Напоителни канали“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Отдаване под наем на помещения - част от недвижим имот частна общинска собственост – Поликлиника, с идентификатор 23947.501.129.1 по КК на гр. Дряново (вх.№0700-99/17.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Освобождаване от актуализиране на наемната цена с коефициента на инфлация при вече сключени Договори за наем (вх.№0700-101/17.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.  Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XII- за „детска градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада с площ 1460 м2, задно с построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№2200-1600/15.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.  Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2148 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, за който е отреден УПИ V от кв.21 по регулационния план на гр. Дряново, с площ 689 кв.м (вх.№2200-1456/17.11.2021г) /Във връзка с Решение №421 от 28.10.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.  Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-174 от кв.9 по плана на с. Гостилица, община Дряново, с площ 672 кв.м (вх.№2200-1176/17.11.2021г) /Във връзка с Решение №422 от 28.10.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.   Даване на съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на ПИ 61 от кв.9 по плана на с. Скалско (вх.№ОБА3-04-49/04.11.2021г) /Във връзка със заявление на Тодор Тотев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI от кв.40 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.143 по КК на селото (вх.№ОБА3-04-48/04.11.2021г) /Във връзка със заявление на Димитрина Петрова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-364 от кв.59 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-50/04.11.2021г) /Във връзка със заявление на Ивелин Кисьов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Предложение с вх.№ОБА3-03-5/22.11.2021г относно:
     1. Даване съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлени имоти – публична общински собственост необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя” по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект: за  “Жилищни нужди”.
     2. Разрешение за изработване на проекти на частичен подробен устройствен план – план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя”, по кадастралната карта на гр. Дряново с цел промяна предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди и определяне на начина на застрояване в имота и Подробен устройствен план –  парцеларен план (ПУП – ПП) за довеждащата инфраструктура – за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя” по КК на гр. Дряново за изграждане на обект: за  “Жилищни нужди”.
     /Във връзка със заявление на Спиридон Михайлов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Приемане на становище по Бизнес план за регулаторния период 2022-2026г на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово /Във връзка с писмо с изх.№РД02-4579-3 от 11.11.2021г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-137/19.11.2021г)
Докл.: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; Кмета на община Дряново.
- Бизнес план на ВиК ООД

Заседанието ще се проведе от разстояние чрез платформата Google Meet,  при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

 

ПОКАНА за 47-мото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 47-мото заседание на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА по материалите, приети от постоянните комисии на проведените на 17 и на 22 ноември заседания на комисиите

 


2021-11-23 18:07:02