Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 декември от 15:30 часа

 21 декември 2021г /вторник/, 15:30 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 20.12.2021г, 17:00 часа/

1.     Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в община Дряново в съответствие с промените на чл.167в ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ (вх.№1200-295/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“.

2.     Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, свикано с покана с изх.№АВК-01-508/18.11.2021г на Председателя на Асоциацията (вх.№0600-230/14.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Съгласие за партньорство по проект: „Мониторинг на системата на дигитални административни услуги в община Дряново за подобряване на административната и регулаторната среда чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса“ – процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политика и законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020 (вх.№5900-7/17.12.2021г) /Във връзка с молба от Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0702-126/17.12.2021г)
- Предложение с проект за решение
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ (вх.№0801-63/19.11.2021г)
Вносители: Светослав Минчев, Десислава Симеонова
и Стефка Пенкова – общински съветници от МК „БСП за България“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.
 - Предложение от Теодора Мъглова към проекта на правилник до ОбС и до Кмета на общината (вх.№0801-63/22.11.2021г
).

6.    Осигуряване на средства за довършване на обект „Ремонт, подобряване на прилежащи пространства и оборудване на църква „Свети Николай“ - с. Янтра“ (вх.№2200-1942/15.12.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г (вх.№0702-124/15.12.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, през 2021г (вх.№0700-91/14.12.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция на улици в град Дряново“ по Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG06RDNP001-19.561 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (вх.№0701-616/15.12.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.   Приемане на решение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-107/13.12.2021г) (Промяна в т.53а от Приложение №3 към чл.52 от Наредбата относно наем за ползване на контейнер за строителен или едрогабаритен /обемен/ отпадък) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11.   Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2022 година (вх.№0800-47/17.12.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.   Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, определяне на начална пазарна цена и начин на продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.64.32 по КК на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2200-1440/02.12.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.   Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имот - публична общинска собственост, с НТП язовир, в собственост на Държавата (вх.№0702-123/15.12.2021г) /ПИ с ид. 17350.270.827 - язовир в землище с. Гостилица/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на Община Дряново, както и приемане размера за облагане с такса "Битови отпадъци" през 2022г (вх.№0700-112/20.12.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор12677.12.14, местност “Калугерското”, по кадастралната карта /КК/ на землище Царева ливада за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект: “За съоръжения на техническата инфраструктура” (вх.№ОБА3-03-6/20.12.2021г) /Във връзка със заявление от “Цитин България” ЕАД/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I-за “градинка” от кв.16 по плана на с. Янтра (вх.№ОБА3-04-17/20.12.2021г) /Във връзка със заявление от Силвия Георгиева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП.

17.  Предложение с вх.№ОБА3-04-51/20.12.2021г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод,
а през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36751.501.12 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека.
2. Допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПИП-ПРЗ/ за УПИ IV от кв.28 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.12 по кадастралната карта на селото. /Във връзка със заявление от Галин Атанасов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ XII от кв.28 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.13 по кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-43/20.12.2021г) /Във връзка със заявление от Младен Недев и Валентина Христова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

Материали за разглеждане само в заседанието на
постоянните комисии:

19.   Молба от Д. Кирилова за наемане или закупуване на земеделска земя общинска собственост – ПИ с идентификатор23947.54.56 (вх.№2200-1878/01.12.2021г)  - До Кмета на община Дряново с копие до Председателя на ОбС.
За информация: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Поставен въпрос от Ап. Матев към Общински съвет - Дряново с вх.№2200-2038/15.12.2021г
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

21.  Внесена оферта с вх.№5800-182/17.12.2021г от „Кът Аут“ ЕООД относно Запитване за добавяне субтитри на български и английски език към готов румънски телевизионен продукт с продължителност 35 мин /документален филм за забележителностите на Дряново/
За становище: Кмета на община Дряново; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

22.  Предложения за залагане на средства в Бюджет 2022г:

1)   Сигнал от Секретаря на НЧ „Развитие-1869“, гр. Дряново във връзка с лошо състояние на покривната конструкция на лятното кино, покриваща и част от собственост на Община Дряново (вх.№6100-132/22.11.2021г)
До Председателя на ОбС и до Кмета на общината.
За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2)   От общинския съветник д-р Костадин Йорданов относно  Залагане на средства в проекта на общинския бюджет през 2022г за изграждане на паркинг на ул. „Гурко“ №4 гр. Дряново (вх.№0700-94/26.11.2021г)
- До Кмета на община Дряново с копие до ОбС
.
За информация в ОбС.

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 14:30 часа на 21.12.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 29 декември 2021г, сряда, 14:00 часа

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии от 15:30 часа


2021-12-20 23:56:29