Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 декември 2021г заседание на съвета

 

Решения №№448-466 от Протокол №48/29.12.2021г на Общински съвет – Дряново

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с Решение №448/29.12.2021г изменения)

 

 

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ (приет с Решение №449, т.II, от 29.12.2021г)

 

 

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020г (приета с Решение №450/29.12.2021г)

 

 

Приложение №1 и Приложение №2 към Решение №452/29.12.2021г /ПЛАН-СМЕТКА за определяне на промила и за разходите по събиране и транспортиране на ТБО за 2022г/

                

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2021г (актуализирана с приетите с Реш.№458 и Реш.№459 от 29.12.2021г изменения и допълнения)

 

 

Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2022 година (приета с Решение №466/29.12.2021г)

 

 

Дата на публикуване: 05.01.2022г.

 


2022-01-05 17:01:52