Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Теодора Мъглова-Иванова

общински съветник от Общински съвет - Дряново

 

ОТНОСНО: Публикуване на проект на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново.

Проектът на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново е разработен на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на изменение и допълнение на Правилника, заедно с мотивите, е публикуван в сайта на Община Дряново, раздел „Административни актове“, подраздел „Проекти на наредби“ (www.dryanovo.bg) и в сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com)

Дата на публикуване: 11.01.2022г.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на изменение и допълнение на Правилника в срок до 10.02.2022г включително (30-дневен срок от публикуването му).

Предложенията и становищата могат да бъда внесени в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

 
МОТИВИ

ПРОЕКТ на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново 


2022-01-11 15:43:13