Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 27.01.2022г от 14.00 часа, Протокол №49

 

На 27.01.2022г (четвъртък) от 14 00 часа ще се проведе 49-тото заседание на Общински съвет – Дряново. Заседанието ще се проведе от разстояние, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№0700-7/18.01.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Избиране на състав на Комисия за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ за мандат 2019-2023 година (вх.№0801-63/19.01.2022г)
Вносител: Стефка Пенкова – заместник-председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

4.     Приемане на Общински план за младежта за 2022г (вх.№0700-11/19.01.2022г)
- Предложение с проект за решение
- План за 2022г
- Отчет за 2021г

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2021 година (вх.№3500-44/17.01.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Отмяна на Решение №440 от Протокол №47/26.11.20221г на Общински съвет – Дряново (вх.№2200-1600/13.01.2022г) /Относно откриване на процедура за продажба на общински имот в с. Царева ливада/
Вносител: Галин Герганов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2022г (вх.№0700-1/04.01.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Закупуване на нов сметосъбиращ автомобил (вх.№0700-12/19.01.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2021г до 31.12.2021г (вх.№4700-1/18.01.2022г)
Докл.: Стефан Косев – директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2022-2023 година (вх.№0700-6/17.01.2022г)
- Предложение с проект за решение
- План за паша

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-1667/17.01.2022г) /Молба от Светла Исмаилова за наемане на ПИ с ид.23947.47.74/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-1878/17.01.2022г) /Молба от Диана Кирилова за наемане на ПИ с ид.23947.54.56/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2022 година (вх.№0700-9/19.01.2022г)
- Предложение с проект за решение
- Програма

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.  Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовир „Горнич“ - публична общинска собственост (вх.№0700-8/19.01.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и определяне на месечна наемна цена (вх.№2200-12/20.01.2022г) /Във връзка с Искане от 05.01.2022г на Управителя на МЦ „ПУЛС“ ЕООД, гр. Дряново за сключване на договор за наем на помещения/кабинети в сградата на поликлиниката за срок от 10 години/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Отстранява на непълноти и грешки на поземлен имот – общинска собственост по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№1200-2/19.01.2022г) /Във връзка със заявление с вх.№01-704494-14.12.2021г в СГКК – гр. Габрово на „Сидра Груп“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м. юли 2021г – м. декември 2021г (вх.№0700-13/19.01.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

18.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2021г – м. декември 2021г (вх.№0800-2/17.01.2022г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

ПОКАНА за 49-тото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 49-тото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на проведените на 20.01.2022г и на 21.01.2022г заседания на комисиите


2022-01-24 15:38:41