Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 24.02.2022г от 14.00 часа, Протокол №50

 

На 24.02.2022г (четвъртък) от 14:00 часа, чрез платформата Google Meet, ще се проведе 50-тото заседание на Общински съвет – Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.     Приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново (вх.№0801-1/11.01.2022г)
Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-18/15.02.2022г) /Промяна в чл.22 ал.3 на Наредбата/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижима културна ценност „Лафчиева къща“ (вх.№3900-1/17.01.2022г) /Във връзка с писмо на Директора на Исторически музей/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

5.     Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижима културна ценност: Жилищна сграда, Попикономова къща, Б. на Георгиеви, Неделчеви, Попов (Икономова къща) (вх.№0700-20/17.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

6.     Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижима културна ценност: Жилищна сграда, Б. на Станчо Хаджидимитров (Ромунова къща) (вх.№0700-21/17.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

7.     Кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижима културна ценност „Каменен мост над река Дряновска“ (вх.№0700-22/17.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

8.     Кандидатстване на Община Дряново с проект „Подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново“ по одобрено със Заповед №РД-25-2/01.02.2022г на Министъра на МТСП Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ (вх.№0700-27/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Дряново“ по процедура BG06RDNP001-19.560, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г (вх.№0700-28/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

10.  Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Повишаване качеството на туристическото обслужване в община Дряново“ по процедура BG06RDNP001-19.560, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г (вх.№0700-29/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

11.  Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Придобиване на мобилна сцена за обогатяване на събитийния календар на община Дряново“ по процедура BG06RDNP001-19.560, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г (вх.№0700-30/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

12.  Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Подмяна спортна настилка на баскетболно игрище на спортен комплекс „Локомотив“ гр. Дряново“ по процедура BG06RDNP001-19.561, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г (вх.№6200-24/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

13.  Даване на съгласие за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност, представляващ навес с информационен киоск в имот публична общинска собственост /ПОС/ - ПИ с идентификатор 14859.251.295 с НТП – за местен път (вх.№0700-23/17.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

14.  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2022–2026г (вх.№0700-24/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „УТСГВСЕ“.

15.  Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2021 – 2028г (вх.№0700-16/14.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности за управление на отпадъците на територията на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-17/14.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Безвъзмездно прехвърляне право на собственост на държавен имот в собственост на Община Дряново (вх.№0400-105/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-189/18.02.2022г) /Във връзка със заявление от Денчо Денчев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 40587.512.45 по кадастралната карта /КК/ на с. Куманите, заедно с построената в него Сграда с идентификатор 40587.512.45.1 по КК на с. Куманите, община Дряново (вх.№2200-906/16.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20.  Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I за „производствена дейност“ – пункт за дестилация за ферментирали плодови материали /казан/ от кв.34 по плана на с. Янтра, община Дряново, с площ 316 кв.м, заедно с построената в него Сграда /казан/ с площ 106 кв.м (вх.№2200-7/16.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

21.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-75 от кв.17 и УПИ I-за „комбинирана обществена сграда“ от кв.18 по плана на с. Караиванца (вх.№ОБА3-38-26/17.02.2022г) /Във връзка с Решение №359 от 28.06.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I-172 от кв.29 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-2/17.02.2022г) /Във връзка със заявление от Станислав Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

23.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ III-250 от кв.30 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-3/17.02.2022г) /Във връзка със заявление от Станислав Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24.  Даване на съгласие за изработване на проект за частичен подробен устройствен план – план за улична регулация /ЧПУП-ПУР/ за задънена улица с о.т.1-2-3, която попада в част от поземлен имот – ПИ с идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица в урбанизираната територия по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци (вх.№ОБА3-04-4/18.02.2022г) /Във връзка със заявление от Диана Митрева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

25.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ V и УПИ VI от кв.18, които са отредени за ПИ 164 по плана на с. Зая (вх.№ОБА3-04-5/18.02.2022г) /Във връзка със заявление от Светлозар Бонев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

26.  Даване на разрешение за изработване на задание за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за преструктуриране на кв.104 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, представляващ ж.к. „Априлци“ (вх.№0700-26/18.02.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

27.  Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№2700-19/20.01.2022г (вх.№2700-19/07.02.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

 

 

ПОКАНА за 50-тото заседание на ОбС-Дряново на 24.02.2022г

 

 

МАТЕРИАЛИ за 50-тото заседание на ОбС-Дряново на 24.02.2022г

 

 

Заседания на постоянните комисии на 21 февруари, понеделник:

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД  за заседанието на постоянните комисии от 14:00 часа - ПК „УТСГВСЕ“ и ПК „ФИПКОП“

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД  за заседанието на постоянните комисии от 15:30 часа - ПК „ОКМДСТ“, ПК „ОбАОбРС“ и ПК „ЗСДЖН“

 


2022-02-19 12:18:41