Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 09.03.2022г от 14.00 часа, Протокол №50

 

На 09.03.2022г (сряда) от 14 00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Дряново от разстояние, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Допълнение на Решение №455 от 29.12.2021г на Общински съвет –Дряново, относно съгласие за партньорство по проект: „Мониторинг на системата на дигитални административни услуги в община Дряново за подобряване на административната и регулаторната среда чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса“ - процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020 (вх.№5900-3/07.03.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС (Протокол №51/09.03.2022г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС (Протокол №51/09.03.2022г)

 

 


2022-03-08 11:56:46