Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 31.03.2022г от 14.00 часа, Протокол №52

 Съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС-Дряново

на 28.03.2022г (понеделник) от 14:00 часа

в Заседателна зала на Община Дряново

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“,

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“,

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“,

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ и

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

--------------------

На 31.03.2022г (четвъртък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 52-рото заседание на Общински съвет - Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Заповед №РД-02-03-41 от 14.03.2022г на Областен управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №485 от 24.02.2022г на Общински съвет – Дряново в частта по чл.3 ал.4 и чл.5 ал.4 от Правилника за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново (вх.№0801-1/18.03.2022г)
- Текст на Правилника

3.     Изменение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (Приет с Решение №317/28.07.2017г, изменен и допълнен с Решение №390/30.01.2018г и Решение №45/31.01.2020г на Общински съвет – Дряново) (вх.№0700-42/15.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

4.     Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2022г (вх.№0700-45/21.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2022г – 31.12.2022г (вх.№0700-46/24.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2022г и Отчет за 2021г (вх.№0700-50/25.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021 - 2027 год.) за 2021г (вх.№0700-47/24.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
     - Предложение с проект за решение
     - Годишен доклад за 2021г за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021 - 2027
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Заплащане на сметката за електроенергия за общите части в имот частна общинска собственост – Поликлиника, с административен адрес: гр. Дряново ул. „Шипка“ №164 (вх.№0801-19/22.03.2022г) Вносител: Галин Герганов – общински съветник. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Утвърждаване проекта за бюджет за 2022г на Община Дряново (вх.№0700-49/25.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
     - Предложение с проект за решение
     - Приложения №№1-9
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на Община Дряново с начин на трайно ползване – ниви и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-41/09.03.2022г) /Отдаване под наем чрез публичен търг на свободни земеделски земи с начин на трайно ползване - ниви и изоставени ниви, за срок не по-дълъг от 10 стопански години, считано от стопанската 2022/2023 година./ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-336/16.03.2022г) /Във връзка със заявление от Камелия Бурмова/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Съгласие за откриване на процедура по поставяне на паметник на загиналите във войните от 1877г до 1945г в имот частна общинска собственост пред НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Гоздейка (вх.№6100-23/15.03.2022г) /Във връзка с внесена подписка на граждани от Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1934“, с. Гоздейка/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и определяне на месечна наемна цена (вх.№2700-66/24.03.2022г)
/Във връзка с Искане от 21.03.2022г от Управителя на Медицински център „Света Петка“ ООД – гр. Дряново за удължаване на срока на договор за наем/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.  Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: УПИ I-321 от кв.50 по плана на с. Гостилица - 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна жилищна сграда /училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново, поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост. Съгласие за откриване на процедура за продажба на УПИ I-321 от кв.50 по плана на с. Гостилица - 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна жилищна сграда /училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново. (вх.№2200-1743/23.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“
.

15.  Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: УПИ XIII-319 от кв.51 по плана на с. Гостилица - 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна сграда /Училищна работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново, поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост. Съгласие за откриване на процедура за продажба на УПИ ХIII-319 от кв.51 по плана на с. Гостилица - 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна сграда /Училищна работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново. (вх.№2200-1743/23.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16.  Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.88.4 по КК на град Дряново (вх.№2200-541/24.03.2022г) /Във връзка с Решение №639 от 26.08.2019г и Заявление с вх.№2200-541 от 05.05.2021г на Георги Кьоровски/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17.  Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 40587.512.45 по КК на с. Куманите, заедно с построената в него Сграда с идентификатор 40587.512.45.1 по КК на с. Куманите, общ. Дряново (вх.№2200-906/25.03.2022г) /Във връзка с Решение №502 от 24.02.2022г/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

18.  Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I за „производствена дейност“ - пункт за дестилация за ферментирали плодови материали /казан/ от кв.34 по плана на с. Янтра, общ. Дряново, с площ 316 кв.м, заедно с построената в него Сграда /казан/ с площ 106 кв.м /Във връзка с Решение №503 от 24.02.2022г/.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

19.  Промяна на вида на собствеността на имот публична общинска собственост: УПИ IX - за „зеленина“ от кв.48 по плана на с. Гостилица. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на УПИ IX от кв.48 по плана на с. Гостилица – 1228 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-142/25.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20.  Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, а именно УПИ I от кв.31 по плана на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с построената в него Масивна жилищна сграда (Детска градина) - 2 ет. с площ 340 кв.м, Паянтова стопанска сграда – 1 ет. с площ 55 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1845/25.03.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

21.  Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Скалско“, находящ се в землището на с. Скалско, община Дряново, представляващ поземлен имот с идентификатор 66768.21.95 (стар №000008 по КВС), поземлен имот с идентификатор 66768.21.96 и поземлен имот с идентификатор 66768.21.97 по КККР на с. Скалско, публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 /десет/ години (вх.№2700-55/25.03.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22.  Приемане на становище по Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, за регулаторния период 2022-2026г /Във връзка с писмо с изх.№РД02-739-5 от 02.03.2022г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-57/18.03.2022г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на община Дряново.

23.  Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 15 април 2022г (вх.№5800-72/21.03.2022г) /Във връзка с покана с изх.№АВК-01-114 от 14.03.2022г на Председателя на Асоциацията по ВиК/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

ПОКАНА за 52-рото заседание на ОбС-Дряново на 31.03.2022г

 

МАТЕРИАЛИ за 52-рото заседание на ОбС-Дряново на 31.03.2022г

 


2022-03-25 22:58:23