Дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 31.03.2022г, Протокол №53

 ПРОТОКОЛ

№52

гр. Дряново, 31.03.2022 год.

ОТНОСНО: Предложение на председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Дряново на 31 март 2022г, след приключване на 52-рото редовно заседание на съвета.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №537

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дряново

РЕШИ:

След приключване на 52-рото редовно заседание да се проведе извънредно заседание на общинския съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

             1. Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.88.4 по КК на град Дряново (вх.№2200-541/24.03.2022г) /Във връзка със Заявление с вх.№2200-541 от 30.03.2022г на Георги Кьоровски и Решение №639 от 26.08.2019г на ОбС-Дряново/

             Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

             Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                         ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател                                 Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo                        на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО


Материали за извънредното заседание на ОбС (Протокол №53/31.03.2022г)


2022-04-05 23:28:09