Дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 18 април 2022г, понеделник - 54-то заседание на ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-16/15.04.2022г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.04.2022г (понеделник) от 14 00 часа чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018 г. от подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ между сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПОС 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г (вх.№4800-21/14.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание 2022-04-15 12:48:43