Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.04.2022г от 15.00 часа, Протокол №55

 На 28.04.2022г (четвъртък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 55-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2021г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):

1)   НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-48/05.04.2022г и 07.04.2022г);

2)   НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-47/01.04.2022г);

3)   НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-45/31.03.2022г);

4)   НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-42/30.03.2022г);

5)   НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-40/30.03.2022г);

6)   НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-59/14.04.2022г и 18.04.2022г);

7)   НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-49/05.04.2022г);

8)   НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-39/28.03.2022г);

9)   НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-38/13.04.2022г);

10) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-09/09.02.2022г и вх.№6100-64/19.04.2022г);

11) НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-44/30.03.2022г);

12) НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-37/23.03.2022г);

13) НЧ „Светлина-1922” с. Скалско (вх.№6100-53/07.04.2022г).

Становище: ПК „ОКМДСТ“.

3.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2022г (вх.№0700-60/15.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

4.    Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-59/15.04.2022г) /Промяна в чл.22 на Наредбата/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

5.    Изменение на Декларация съгласно приложение №5 в чл.16 ал.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-54/05.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.    Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново в Раздел IV „Данък върху превозните средства“, чл.49 ал.1 (вх.№0700-55/05.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

7.    Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, постъпило от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 (вх.№5800-97/12.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

8.    Даване на съгласие за подписване на Писмо за намерения и Споразумение за установяване на партньорски взаимоотношения между община Дряново и община Сероцк, Република Полша (вх.№4801-158/19.04.2022г) /Във връзка с Решение №512 от 24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

9.    Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Дряново за 2022 г (вх.№0700-58/14.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

10. Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада за 2022 г (вх.№0700-57/14.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

11. Актуализация на бюджета на Комплекс за социални услуги за възрастни хора – гр. Дряново към 30.04.2022г (вх.№6200-44/18.04.2022г) /Във връзка с предложение от Директора на КСУВХ от 07.04.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

12. Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.01.2022г – 31.03.2022г (вх.№0801-22/13.04.2022г)
Докл.: Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

13. Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ООД гр. Габрово на 12 май 2022г /четвъртък/, свикано с покана изх.№АВК-01-159/11.04.2022г на председателя на Асоциацията (вх.№0600-65/14.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“

14. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел 1 kV – ниско напрежение /НН/, преминаващо през имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ XXI-за „обществено обслужване – хотел“ от кв.117 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по кадастралната карта /КК/ на града (вх.№ОБА3-04-8/06.04.2022г) /Във връзка със заявление на ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Предложение с вх.№ОБА3-03-1/11.04.2022г относно:
1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел – ниско напрежение /НН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на работно табло ППС 3660, разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по кадастралната карта на с. Царева ливада.
2) Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел – ниско напрежение /НН/, необходимо за захранване на работно табло ППС 3660, разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по кадастралната карта на с. Царева ливада
/Във връзка със заявление на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Поправка/Изменение на Решение на Общински съвет – Дряново №376 по Протокол №40 от 27.07.2021г (вх.№ОБА3-38-13/20.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Даване на съгласие за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-за “обществено обслужване и търговия” от кв.66 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново и улица в участъка с о.т.301-292-293-11, за обособяване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ IV от кв.66 по РП, който ще се отреди за ПИ с идентификатор 23947.501.1400 по кадастралната карта /КК/ и новообразуван ПИ с проектен идентификатор 23947.501.1160 по КК /общинска собственост/ с цел продажба (вх.№ОБА3-04-7/20.04.2022г) /Във връзка със заявление на Антон Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Предложение с вх.№ОБА3-04-12/20.04.2022г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо по общинска улична мрежа в с. Гостилица, необходимо за реализиране инвестиционен проект за обект: “Реконструкция на висока зона на вътрешно-водопроводна мрежа /ВВМ/ в с. Гостилица, общ. Дряново” с възложител Община Дряново.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – план схема на трасе на водопровод изградено в уличната мрежа на с. Гостилица.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-141/20.04.2022г) /Във връзка с молба от Анна Давидова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Предоставяне под наем на 1 /един/ брой паркомясто, находящо се в Поземлен имот с ид.23947.501.9539 по КК на гр. Дряново, ул. „Шипка“ /до Галерията/ (вх.№5800-87/20.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

21. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-321 от кв.50 по плана на с. Гостилица – 4387 кв.м, заедно с построената в него Полумасивна жилищна сграда /училище/ - 776 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1743/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №528 от 31.03.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

22. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-319 от кв.51 по плана на с. Гостилица – 1000 кв.м, заедно с построената в него Масивна сграда /Училищна работилница/ - 304 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-1743/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №529 от 31.03.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

23. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-за „жилищни нужди“ от кв.48 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново, с площ 1228 кв.м (вх.№2200-142/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №532 от 31.03.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

24. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I от кв.31 по плана на с. Гостилица – 3194 кв.м, заедно с построената в него Масивна жилищна сграда (Детска градина) – 2 ет. с площ 340 кв.м, Паянтова стопанска сграда – 1 ет. с площ 55 кв.м, находящ се в с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№2200-1845/20.04.2022г) /Във връзка с Решение №533 от 31.03.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

25. Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на материални активи /паважна настилка/, собственост на Община Дряново (вх.№0700-64/20.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

26. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 73465.501.183 по КК на с. Туркинча, заедно с построената в него Сграда с идентификатор73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, общ. Дряново (вх.№4800-15/20.04.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

 

 

ПОКАНА за 55-тото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 55-тото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите за 55-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

 


2022-04-21 23:34:52