График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. май 2022г

 

Извънредно заседание на Общински съвет – Дряново

16.05.2022г, понеделник, 15:00 часа

Заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

1.   Определяне на представител на Община Дряново в Областната комисия за изработване на областна здравна карта (във връзка с Писмо с вх.№0400-54/03.05.2022г от Министъра на здравеопазването до Председателя на ОбС и до Кмета на община Дряново с краен срок 20.05.2022г за изпращане на решение на ОбС и на заповед на Кмета)

 

----------------------------------

Редовно заседание на Общински съвет – Дряново

30.05.2022г, понеделник, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

 

23.05.2022г, понеделник, Заседателна зала

15:30 часа - ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

16:00 часа - ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ и ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

 

 

25.05.2022г, сряда, Заседателна зала

14:00 часа - ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“.

 


2022-05-11 16:58:11