Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.05.2022г от 16.00 часа, Протокол №58

 

На 30.05.2022г (понеделник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 58-мото заседание на Общински съвет - Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Актуализация на бюджета на Детски ясли гр. Дряново и включване на обект в капиталовата програма за 2022г (вх.№2400-5/25.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№2700-105/11.05.2022г /Изх.№РД-10-1614 от 09.05.2022г на МБАЛ/ (вх.№2700-105/18.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№0700-73/20.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 38710.501.164 по КК на с. Косарка, заедно с построената в него Сграда с идентификатор 38710.501.164.1 по КК на с. Косарка, община Дряново (вх.№2200-1610/23.05.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Даване на съгласие за поставяне на линеен отводнител на местен общински път – ПИ с идентификатор 14458.154.4 по кадастралната карта /КК/ на землище Ганчовец, с цел за заустване на повърхностни води в съществуващ плочест водосток, находящ се в поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/ - ПИ с идентификатор 14458.154.3 по КК (вх.№2200-645/23.05.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Манолов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП – План регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-48, 49 от кв.2 по плана на с. Соколово (вх.№ОБА3-04-1/23.05.2022г) /Във връзка със заявление от Петранка Новосад/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за УПИ I-86 от кв.6 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-10/12.05.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Илиев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Одобряване на проекти на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлени имоти - публична общинска собственост, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя” по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект за жилищни нужди (вх.№ОБА3-38-9/23.05.2022г) /Във връзка със заявление от Спиридон Михайлов и Решение №446 от 26.11.2021г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Одобряване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за кв.83, кв.113 и кв.120 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-43/23.05.2022г) /Във връзка с Решение №414 от 28.09.2021г на ОбС/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г относно:

1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

    /Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/      

    Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

    Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Предложение с вх.№ОБА3-03-3/25.05.2022г относно:

1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел – средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел – средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

    /Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/

    Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

    Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 58-мото заседание на ОбС на 30.05.2022г

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведените на 23 и 25 май заседания на комисиите във връзка със заседанието на ОбС на 30.05.2022г

 

МАТЕРИАЛИ за 58-мото заседание на ОбС на 30.05.2022г


2022-05-27 16:30:11