График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. юни 2022г

 

График

за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии

за м. юни 2022г

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.06.2022г, сряда, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

23.06.2022г, четвъртък, 14:00 часа, Заседателна зала

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“,

ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност

и ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

----------------------------------

24.06.2022г, петък, 14:00 часа, Заседателна зала

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

----------------------------------

Материали за заседанията на постоянните комисии и на ОбС– Дряново

(Последна актуализация: 17.06.2022г, 17:00 часа)

Внесени материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново:

1.     Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г относно:

1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

      /Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/    

      Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Писмо с вх.№ОБА3-03-2/17.06.2022г на Кмета на община Дряново за включване на материала в дн. ред на заседанието на ОбС на 29.06.2022г. Становище на ПК „УТСГВСЕ“ и ПК „ФИПКОП“ от проведеното на 25.05.2022г заседание на комисиите.

2.     Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 158/802 идеални части от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв.17 по плана на с. Караиванца. Определяне на експертна оценка за продажба на 158/802 идеални части от УПИ IV-75 от кв.17 по плана на с. Караиванца (вх.№2200-2054/09.06.2022г) /Във връзка с Решение №504 от 24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Габрово, насрочено за 05 юли 2022г (вх.№2700-121/14.06.2022г) /Във връзка с Покана с изх.№РД-02-2266 от 09.06.2022г на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от преходни остатъци от 2021г (вх.№0700-76/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от целева субсидия (вх.№0700-77/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

Материали за заседанията на постоянните комисии

6.     Искане от Антон Вълев – управител на „Поликомерс-СГ“ ЕООД, гр. Велико Търново, за отмяна на задължението за плащане на наем за месеците май и юни 2022г по Договор за наем №169/27.07.2017г за обект басейн на стадион „Локомотив“, гр. Дряново (вх.№5800-114/27.05.2022г)

За становище: Кмета на община Дряново; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“

7.     Искане от Ивайло Цветанов – управител на „Стелилес“ ЕООД, гр. Дряново, относно Отдаване под наем на общински пасища, ниви и ливади (вх.№2200-847/01.06.2022г) - До Кмета на община Дряново и до Председателя на ОбС.

За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете - ПК „ЗСДЖН“.

9.     Молби за подпомагане на деца сираци - ПК „ЗСДЖН“.


МАТЕРИАЛИ, внесени към 17.06.2022г.


2022-06-17 16:49:58