Материали за заседанието на постоянните комисии на 23 юни, четвъртък

 23.06.2022г, четвъртък, 14:00 часа, Заседателна зала

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“,

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

и ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 22.06.2022г, 17:00 часа/

(*) Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г относно:

1.  Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

2.  Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

       /Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/     

       Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

- Писмо с вх.№ОБА3-03-2/17.06.2022г на Кмета на община Дряново за включване на материала в дн. ред на заседанието на ОбС на 29.06.2022г. По материала има становище на ПК „УТСГВСЕ“ и ПК „ФИПКОП“ от проведеното на 25.05.2022г заседание на комисиите.

- Поканени са представители на фирмата – инвеститор.

1.     Приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дряново (вх.№0700-80/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

2.     Даване на съгласие за разкриване на 7 броя социални услуги от резидентен тип „Център за грижа за лица с психични разстройства, намиращи се на адрес: гр. Дряново, ул. „Железничарска“ №2, община Дряново, от месец юли 2022г със средства за издръжка на услугите по проект BG05M9OP001-2.090-0015-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – град Дряново“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-78/20.06.2022г) /Във връзка с Решение №410 от 28.09.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 158/802 идеални части от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв.17 по плана на с. Караиванца. Определяне на експертна оценка за продажба на 158/802 идеални части от УПИ IV-75 от кв.17 по плана на с. Караиванца (вх.№2200-2054/09.06.2022г) /Във връзка с Решение №504 от 24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

4.     Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ СОС с ид.23947.501.670.5.2 по КК на гр. Дряново, разположен в сграда с ид.23947.501.670.5 по КК на гр. Дряново, находяща се в гр. Дряново, ул. „Шипка" №165 (вх.№0700-81/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Одобряване на промяна в структурата на Община Дряново (вх.№07  -79/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Искане от Антон Вълев – управител на „Поликомерс-СГ“ ЕООД, гр. Велико Търново, за отмяна на задължението за плащане на наем за месеците май и юни 2022г по Договор за наем №169/27.07.2017г за обект басейн на стадион „Локомотив“, гр. Дряново (вх.№5800-114/27.05.2022г)

За становище: Кмета на община Дряново; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете (7 молби) - ПК „ЗСДЖН“.

8.     Молби за подпомагане на деца сираци (4 молби) - ПК „ЗСДЖН“.


МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии на 23.06.2022г

 

----------------------------

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.06.2022г, сряда, 14:00 часа, Ритуална зала на Община Дряново


2022-06-22 23:05:25