Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.06.2022г от 14.00 часа, Протокол №59

 На 29.06.2022г (сряда) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 59-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дряново (вх.№0700-80/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

3.    Даване на съгласие за разкриване на 7 броя социални услуги от резидентен тип „Център за грижа за лица с психични разстройства, намиращи се на адрес: гр. Дряново, ул. „Железничарска“ №2, община Дряново, от месец юли 2022г със средства за издръжка на услугите по проект BG05M9OP001-2.090-0015-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – град Дряново“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-78/20.06.2022г) /Във връзка с Решение №410 от 28.09.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

4.    Одобряване на промяна в структурата на Община Дряново (вх.№07  -79/22.06.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

5.    Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от преходни остатъци от 2021г (вх.№0700-76/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.    Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от целева субсидия (вх.№0700-77/16.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.    Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Габрово, насрочено за 05 юли 2022г (вх.№2700-121/14.06.2022г) /Във връзка с Покана с изх.№РД-02-2266 от 09.06.2022г на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“
.

8.    Приемане на финансов отчет за периода 01.01.2021г - 31.12.2021г на „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№5800-91/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“
.

9.    Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 158/802 идеални части от УПИ IV-75 за „жилищни нужди“ от кв.17 по плана на с. Караиванца. Определяне на експертна оценка за продажба на 158/802 идеални части от УПИ IV-75 от кв.17 по плана на с. Караиванца (вх.№2200-2054/09.06.2022г) /Във връзка с Решение №504 от 24.02.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

10. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ СОС с ид.23947.501.670.5.2 по КК на гр. Дряново, разположен в сграда с ид.23947.501.670.5 по КК на гр. Дряново, находяща се в гр. Дряново, ул. „Шипка" №165 (вх.№0700-81/22.06.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

11. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 73465.501.183 по КК на с. Туркинча, заедно с построената в него Сграда с идентификатор 73465.501.183.1 по КК на с. Туркинча, общ. Дряново (вх.№4800-15/22.06.2022г) /Във връзка с Решение №564 от 28.04.2022г/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12. Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 38710.501.164 по КК на с. Косарка, заедно с построената в него Сграда с идентификатор 38710.501.164.1 по КК на с, Косарка, общ. Дряново (вх.№2200-1610/22.06.2022г) /Във връзка с Решение №571 от 30.05.2022г/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13. Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-706/22.06.2022г) /ПИ с ид.23947.47.101, местност “Манга” по КК на гр. Дрянововъв вр.с молба от Върбан Върбанов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14. Предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-937/22.06.2022г) /ПИ с ид.23947.68.24, местност “Вехти лозя” по КК на гр. Дряново, във вр.с молба от Ганка Недева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

15. Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г относно:

1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

      /Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна/    

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“

16. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-146/22.06.2022г) /За КК на с. Янтра, във връзка със заявление с вх.№01-675822-30.11.2021г на АПИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-149/22.06.2022г) /За КК на гр. Дряново, във връзка със заявления с вх.№№01-105839, 01-105812 и 01-105767 от 24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-147/22.06.2022г) /За КК на земл. Царева ливада, във връзка със заявления с вх.№01-105897-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-148/22.06.2022г) /За КК на с. Ганчовец, във връзка със заявление с вх.№01-105937-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП.

20. Отстраняване на явна фактическа грешка (вх.№1200-145/22.06.2022г) /За КК на земл. Длъгня, във връзка със заявление с вх.№01-105872-24.02.2022г на ДП НКЖИ до СГКК-Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 59-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 59-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА по материалите, приети от постоянните комисии на проведените на 23 и 24 юни заседания на комисиите2022-06-24 23:01:19