Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.07.2022г от 14.00 часа, Протокол №61

На 28 юли 2022г (четвъртък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 61-вото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Удостояване на Рачо Михов Острев със званието „ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН” на Дряново, за популяризиране през годините на спорта в града и общината и приносът му в развитието на Културния клуб на пенсионера „Колю Фичето” в Дряново (вх.№0801-36/14.07.2022г)
Вносител: Светлана Лакова и Тодор Георгиев – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

3.    Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги (вх.№0700-84/12.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

4.    Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2022/2023г (вх.№2300-12/19.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2022/2023г (вх.№5600-31/19.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Одобряване на промени в структурата на общинската администрация на община Дряново (вх.№0700-88/19.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“.

7.    Освобождаване от задължение за плащане на наем на басейн за 2022 година (вх.№5800-114/21.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

8.    Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2022г до 30.06.2022г (вх.№4700-21/19.07.2022г)
Докл.: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2022г (вх.№0700-85/14.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Компенсирана промяна на обект, включен в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, финансиран със средства от целева субсидия от републиканския бюджет (вх.№0700-90/21.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11. Участие на Община Дряново в обявена публична продан от ЧСИ Весела Цонева на сграда с идентификатор 23947.501.1175.2, с площ 349 кв.м на един етаж, с предназначение: Сграда за транспорт, гаражи, заедно с 2,074% идеални части от земята и правото на строеж върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 23947.501.1175, находящ се в гр. Дряново ул. „Шипка“ №209, с цел закупуване на горепосочения недвижим имот за целите по осъществяване дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№1101-82/20.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII от кв.23 по плана на с. Керека (вх.№ОБА3-04-9/13.07.2022г) /Във вр. със заявление от Иванка Тошева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ X-16 от кв.3 по плана на с. Керека (вх.№ОБА3-04-15/13.07.2022г) /Във вр. със заявление от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и План схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за „Външно електрическо захранване на селскостопанска сграда с идентификатор 40587.512.27.1, находяща се в с. Куманите, общ. Дряново, обл. Габрово“ (вх.№ОБА3-03-5/20.07.2022г) /Във вр. със заявление от „Електроразпределение Север“ АД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП - План схема на техническата инфраструктура по чл.64 ал.2 от ЗУТ за „Трасе за външно ел. захранване на наземни фотоволтаични електрически централи с мощност до 30.0 kW в УПИ I-172, кв.29 и УПИ III-250, кв.30 по плана на с. Катранджии, общ. Дряново, обл. Габрово“ (вх.№ОБА3-03-6/20.07.2022г) /Във вр. със заявление от Станислав Стоянов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за периода м. януари – м. юни 2022г (вх.№0700-89/21.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2022г – м. юни 2022г (вх.№0801-38/21.07.2022г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

18. Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.04.2022г – 30.06.2022г (вх.№0801-37/14.07.2022г)
Вносител: Светлана Лакова – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

19. Избор на председател на Постоянна комисия „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ във връзка със заявлението с вх.№0801-35/14.07.2022г от Светлана Лакова за оттегляне от позицията председател на постоянната комисия.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС–Дряново (Протокол №61/28.07.2022г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС–Дряново (Протокол №61/28.07.2022г)

 


2022-07-25 20:31:23