Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 24.08.2022г от 14.00 часа, Протокол №62

 На 24 август 2022г (сряда) от 14:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново от разстояние, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Предложение за сключване на договор за сътрудничество между ОБЩИНА ДРЯНОВО, „БРОБЕТ ЛИМИТЕД“ ЕООД и СДРУЖЕНИЕ „Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново“ (вх.№6200-84/17.08.2022г) /Във вр. с Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№6200-84 от 21.07.2022г от „Бробет Лимитед“ ЕООД, притежател на марката Efbet/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Дряново с Проектно предложение „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“ по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014г - 2020г (вх.№0700-99/19.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.     Актуализация на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-105/19.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г и включване на обекти в частта капиталови разходи, финансирани със средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-98/19.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Дряново считано от 01.07.2022г (вх.№0700-97/15.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

 

 

ПОКАНА за 62-рото заседание на ОбС-Дряново на 24.08.2022г.

 

 

МАТЕРИАЛИ за 62-рото заседание на ОбС-Дряново

 

 

ОПИС на материалите за заседанията на постоянните комисии на 23.08.2022г.


 


2022-08-19 23:10:18