Проект на дневен ред за 32-рото заседание на ОбС-Дряново

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№0700-55/22.12.2009г. на Кмета на община Дряново, Председателят на ОбС свика Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 30.12.2009 год. (сряда) от 09 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Даване съгласие за трансформиране на краткосрочен дълг, поет с Решение на Общински съвет – Дряново №280/27.04.2009г., в дългосрочен.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.


2010-01-18 11:03:31