Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.08.2022г от 14.00 часа, Протокол №63

 На 30.08.2022г (вторник) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 63-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ “Максим Райкович” – гр. Дряново за учебната 2022/2023г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-37/22.08.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Утвърждаване на маломерна паралелка в ПГИ “Рачо Стоянов” – гр. Дряново за учебната 2022/2023г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-36/22.08.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2022/2023 година.
Докладва: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти
.

5.     Приемане на изменение и допълнение в Правилника за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново (вх.№0801-44/05.08.2022г)
Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2021г на Община Дряново (вх.№0700-87/18.07.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-96/10.08.2022г) /Във вр. със заявление от Камелия Стойчева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-106/19.08.2022г) /Във вр. със заявление от Иван Иванов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-100/19.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 66977.501.246 по КК на с. Славейково, общ. Дряново (вх.№2700-118/19.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.  Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от кв.5 по плана на село Туркинча, община Дряново - за УПИ XXIV, УПИ XXV и УПИ XXVI и за образуване на нов УПИ XXVII-542 за жилищно строителство (вх.№ОБА3-04-14/18.08.2022г) /Във вр. със заявление от Деян Панайотов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Даване на съгласие за допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-19 от кв.3 по плана на кв. Никоевци, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.507.31 по кадастралната карта на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-17/19.08.2022г) /Във вр. със заявление от Магдалена Маринова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – Парцеларен план и план схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за Канал от пречиствателна станция на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в УПИ VIII, кв.68 по регулационния план на гр. Дряново /ПИ с идентификатор 23947.501.9715 по КК на гр. Дряново в Дряновска река (вх.№ОБА3-04-19/19.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Преписка с вх.№ОБА3-03-2/2022г относно:

1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по кадастралната карта на с. Игнатовци.

/Във връзка със заявление от „Евробиле“ ЕООД гр. Трявна с вх.№ОБА3-03-2 от 16.03.2022г/     

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново (Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.05.2022г; писма от 17.06.2022г и 22.08.2022г)
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Премахване на потенциално опасни дървета на територията на Община Дряново и реализиране на добитата дървесина (вх.№0700-107/23.08.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“

16.  Уреждане на статута на търговската дейност на обект паркинг при  Дряновски манастир (вх.№0801-45/22.08.2022г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; Кмета на община Дряново.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.63/30.08.2022г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Прот.63/30.08.2022г)

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на заседанията на комисиите на 23.08.2022г по материалите за 63-тото заседание на съвета2022-08-26 17:16:28