Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 14.09.2022г от 14.00 часа, Протокол №64

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-38/14.09.2022г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.09.2022г (сряда) от 14 00 часа чрез видеоконференция с платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, постъпило от фирма Вагонен завод – Интерком” АД с ЕИК 200984996 (вх.№5800-157/14.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС на 14.09.2022г


 


2022-09-14 11:50:49