Проект на дневен ред за 33-тото заседание на ОбС-Дряново

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№0700-55/15.01.2010г. на Кмета на община Дряново, Председателят на ОбС свика Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 20.01.2010 год. (сряда) от 1300часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Даване съгласие за сключване на анекс за удължаване срока за погасяване на кредит, предоставен на община Дряново по договор №29/07.07.2009г. с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, според Решение на Общински съвет – Дряново №280/27.04.2009г.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.


2010-01-18 11:05:59