Заседания на постоянни комисии към ОбС-Дряново на 26 септември

 

26.09.2022г, понеделник, Заседателна зала, 15:00 часа

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

Предварителен дневен ред:

/Последна актуализация: 23.09.2022г, 16:00 часа/

1.     Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия (вх.№0600-121/15.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Удостояване на Иван Вълков Колев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-110/14.09.2022г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Удостояване на Цанка Съчкова със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-47/20.09.2022г)
Вносители: инж. Стефка Пенкова, Десислава Симеонова и инж. Светослав Минчев - Общински съветници от МК “БСП за България”.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Прекратяване на социалната услуга „Преходно жилище“ в село Радовци (вх.№1200-211/16.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Промяна на плана на бюджета на КСУВХ в частта за Преходно жилище с. Радовци (вх.№6200-123/20.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Увеличаване на плана на капиталовите разходи финансирани със собствени приходи и преходни остатъци по бюджета на СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново (вх.№5600-42/21.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

7.     Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-1522/19.09.2022г) /Във връзка със заявление от Галя Енчева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и определяне на месечна наемна цена (вх.№5800-151/23.09.2022г) /помещения и кабинети в сграда на поликлиника/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3010 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, представляващ 36/560 идеални части от УПИ IX – за „жилищни нужди“ от кв.3 по регулационния план /РП/ на града. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3010 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-1671/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Румяна Велева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.   Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3008 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, представляващ 6/1061 идеални части от УПИ XXVII – за „жилищни нужди“ от кв.3 по регулационния план /РП/ на града. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3008 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-1894/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Адриана Катева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.   Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ПИ с проектен идентификатор 36751.501.556 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека, представляващ 13/861 идеални части от УПИ IV – за „жилищни нужди“ от кв.40 по плана на с. Керека. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с проектен идентификатор 36751.501.556 по КК на с. Керека (вх.№2200-1374/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Димитрина Петрова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.   Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 04 октомври 2022г (вх.№1500-22/23.09.2022г) /Във връзка с покана с изх.№АВК-01-424/01.09.2022г на Председателя на Асоциацията/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.   Упълномощаване на представителя на Община Дряново в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово за начина на гласуване в насроченото ОС на дружеството на 10.10.2022г, свикано с покана с изх.№РД-02-3839/15.09.2022г от Управителя на дружеството (вх.№2700-221/20.09.2022г)
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на община Дряново.

14.   Уточнение от BROBET LIMITED към Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№6200-84 от 21.07.2022Г по описа на Община Дряново (писмо с вх.№6200-84/15.09.2022г до Кмета на община Дряново и до Председателя на ОбС-Дряново)
За становище и предложение за решение: Кмета на община Дряново.
За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.
- Във връзка с Решение №616 от Протокол №62/24.08.2022г на ОбС-Дряново.

15.   Даване на съгласие за допускане изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за частично изменение (ЧИ) на Застроителен и регулационен план (ЗРП) в кв.124 по плана на гр. Дряново, община Дряново, с цел включване в регулация на ПИ 23947.133.21 по КККР на гр. Дряново за обединяване с УПИ V – за „стопанска дейност“, идентичен с ПИ 23947.501.1144 по КККР на гр. Дряново, и промяна на отреждането на новообразуваното УПИ V – „за производствени и складови дейности“ (вх.№ОБА3-03-4/21.09.2022г) /Във връзка със заявление от „Боряна“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.   Издаване разрешение за изработване на ПУП План-схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на с. Керека, община Дряново, за трасе на кабел НН и водопровод за изграждане на Обект: „Трасе на кабел НН и водопровод за УПИ XI-551, кв.3, ПИ 36751.501.551 по КК на с. Керека, община Дряново, образуван от ПИ 36751.501.242“. (вх.№ОБА3-04-18/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.   Издаване разрешение за изработване на ПУП План-схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на с. Керека, община Дряново, за трасе на кабел НН и водопровод за изграждане на Обект: „Трасе на кабел НН и водопровод за УПИ XII-552, кв.3, ПИ 36751.501.552 по КК на с. Керека, община Дряново, образуван от ПИ 36751.501.242“. (вх.№ОБА3-04-22/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП.

18.   Издаване разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП по чл.108 ал.2 от ЗУТ за УПИ IV-75, кв.17 и УПИ I-комбинирана обществена сграда, кв.18 по плана на с. Караиванца, община Дряново, област Габрово (вх.№ОБА3-31-22/23.09.2022г) /Във връзка със Заявление от Евгени Казаков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.   Допускане изработване на ПУП-ПЗ по чл.108 ал.2 от ЗУТ за ПИ 14859.62.128, м. Курията и ПИ 14859.68.173, м. Урушкото, с. Геша, община Дряново (вх.№ОБА3-03-10/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от „Сън Технолоджи 1“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.   Допускане изработване на ПУП-ПЗ по чл.108 ал.2 от ЗУТ за ПИ 81726.12.21, м. Над гробищата, с. Чуково, община Дряново (вх.№ОБА3-03-9/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от „Дес 002“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

Материали за заседанията на постоянните комисии

21.   Заявление от Ана Борисова за предоставяне за безвъзмездно ползване на общинско помещение с площ 13,20 кв.м, разположено на 2-рия етаж от сграда с идентификатор 23947.501.1272 по КК на гр. Дряново, за срок от 1 година (от 01.10.2022г до 01.10.2023г) за културно-образователни цели (вх.№4800-43/19.09.2022г)
- До Кмета на община Дряново и до Общински съвет - Дряново.

За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

22.   Осигуряване на дървесина за огрев за задоволяване нуждите на населението за отоплителен сезон 2022-2023г (вх.№4801-104/26.08.2022г)
- Писмо от министъра на земеделието Явор Гечев, препратено от Изпълнителния директор на НСОРБ, до кметовете на общини и председателите на общински съвети на общини – собственици на гори.

За становище и предложение за решение: ПК УТСГВСЕ; ПК „ФИПКОП“.

За становище: Кмета на общината.

23.   Молба от собственици на имоти в местността „Вехти лозя“, гр. Дряново, с поставени проблеми относно лошо състояние на пътя към местността и водоснабдителната мрежа и призив за предвиждане на средства в Бюджет 2023 (вх.№2200-1542/31.08.2022г)
- До Кмета на община Дряново с копие до Общински съвет – Дряново.

За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

МАТЕРИАЛИ за заседанието на постоянните комисии на 26.09.2022г

---------------------------

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.09.2022г, четвъртък, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново


2022-09-25 17:23:52