Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.09.2022г от 14.00 часа, Протокол №65

 На 29 септември 2022г (четвъртък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 65-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Удостояване на Иван Вълков Колев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-110/14.09.2022г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Удостояване на Цанка Съчкова със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-47/20.09.2022г)
Вносители: инж. Стефка Пенкова, Десислава Симеонова и инж. Светослав Минчев - Общински съветници от МК “БСП за България”.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия (вх.№0600-121/15.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Изменение на Решение №616 прието с протокол №62 от 24.08.2022 година на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-113/26.09.2022г) /Във връзка с уточнение от 15.09.2022г от BROBET LIMITED към Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№6200-84 от 21.07.2022Г по описа на Община Дряново./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Прекратяване на социалната услуга „Преходно жилище“ в село Радовци (вх.№1200-211/16.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Промяна на плана на бюджета на КСУВХ в частта за Преходно жилище с. Радовци (вх.№6200-123/20.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Увеличаване на плана на капиталовите разходи финансирани със собствени приходи и преходни остатъци по бюджета на СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново (вх.№5600-42/21.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

9.     Увеличаване на плана на капиталовите разходи финансирани със собствени приходи по &4000 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ със сумата 147 000 лв (вх.№0700-111/26.09.2022г)
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

10.  Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-1522/19.09.2022г) /Във връзка със заявление от Галя Енчева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и определяне на месечна наемна цена (вх.№5800-151/23.09.2022г) /помещения и кабинети в сграда на поликлиника/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3010 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, представляващ 36/560 идеални части от УПИ IX – за „жилищни нужди“ от кв.3 по регулационния план /РП/ на града. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3010 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-1671/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Румяна Велева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3008 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, представляващ 6/1061 идеални части от УПИ XXVII – за „жилищни нужди“ от кв.3 по регулационния план /РП/ на града. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.3008 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-1894/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Адриана Катева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ПИ с проектен идентификатор 36751.501.556 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека, представляващ 13/861 идеални части от УПИ IV – за „жилищни нужди“ от кв.40 по плана на с. Керека. Утвърждаване на експертна оценка за ПИ с проектен идентификатор 36751.501.556 по КК на с. Керека (вх.№2200-1374/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Димитрина Петрова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

15.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 100/1200 идеални части от УПИ XIII-51 от кв.6 по плана на с. Длъгня, община Дряново. Утвърждаване на експертна оценка за 100/1200 идеални части от УПИ XIII-51 от кв.6 по плана на с. Длъгня, община Дряново (2200-1311/26.09.2022г) /Във връзка със заявление от Марин Симеонов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16.  Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23947.501.704 по кадастралната карта (КК) на град Дряново с площ 522 кв.м, за който е отреден УПИ VI от кв.21 по регулационния план на града (2200-1477/26.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17.  Даване на съгласие за заверяване на комплексна административна услуга „Удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна собственост“ (вх.№ОБА2-07-31/26.09.2022г) /Във връзка със заявление от Върбан Върбанов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

18.  Извършване на разходи за подобрения на нает имот (вх.№0700-114/26.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

19.  Даване на съгласие за допускане изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за частично изменение (ЧИ) на Застроителен и регулационен план (ЗРП) в кв.124 по плана на гр. Дряново, община Дряново, с цел включване в регулация на ПИ 23947.133.21 по КККР на гр. Дряново за обединяване с УПИ V – за „стопанска дейност“, идентичен с ПИ 23947.501.1144 по КККР на гр. Дряново, и промяна на отреждането на новообразуваното УПИ V – „за производствени и складови дейности“ (вх.№ОБА3-03-4/21.09.2022г) /Във връзка със заявление от „Боряна“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Издаване разрешение за изработване на ПУП План-схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на с. Керека, община Дряново, за трасе на кабел НН и водопровод за изграждане на Обект: „Трасе на кабел НН и водопровод за УПИ XI-551, кв.3, ПИ 36751.501.551 по КК на с. Керека, община Дряново, образуван от ПИ 36751.501.242“. (вх.№ОБА3-04-18/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.  Издаване разрешение за изработване на ПУП План-схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на с. Керека, община Дряново, за трасе на кабел НН и водопровод за изграждане на Обект: „Трасе на кабел НН и водопровод за УПИ XII-552, кв.3, ПИ 36751.501.552 по КК на с. Керека, община Дряново, образуван от ПИ 36751.501.242“. (вх.№ОБА3-04-22/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от Петър Петров/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП.

22.  Издаване разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП по чл.108 ал.2 от ЗУТ за УПИ IV-75, кв.17 и УПИ I-комбинирана обществена сграда, кв.18 по плана на с. Караиванца, община Дряново, област Габрово (вх.№ОБА3-31-22/23.09.2022г) /Във връзка със Заявление от Евгени Казаков/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

23.  Допускане изработване на ПУП-ПЗ по чл.108 ал.2 от ЗУТ за ПИ 14859.62.128, м. Курията и ПИ 14859.68.173, м. Урушкото, с. Геша, община Дряново (вх.№ОБА3-03-10/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от „Сън Технолоджи 1“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24.  Допускане изработване на ПУП-ПЗ по чл.108 ал.2 от ЗУТ за ПИ 81726.12.21, м. Над гробищата, с. Чуково, община Дряново (вх.№ОБА3-03-9/23.09.2022г) /Във връзка със заявление от „Дес 002“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

25.  Издаване разрешение за изработване на ПУП за ЧИ на РП за улична регулация от о.т.279-278-277 до о.т.276 между кв.26 и кв.58 и образуване на нови УПИ VII-за „комплексно жилищно строителство“, кв.26 и нов УПИ I-за „комплексно жилищно строителство“ в нов кв.148 гр. Дряново, община Дряново (вх.№ОБА3-04-23/26.09.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

26.  Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 04 октомври 2022г (вх.№1500-22/23.09.2022г) /Във връзка с покана с изх.№АВК-01-424/01.09.2022г на Председателя на Асоциацията/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

27.  Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 10 октомври 2022г (вх.№2700-221/26.09.2022г) /Във връзка с покана с изх.№РД-02-3839 от 15.09.2022г на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 29.09.2022г

 

 

МАТЕРИАЛИ за 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 29.09.2022г

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите за 65-тото заседание на ОбС-Дряново, приети на проведените на 20 септември и на 26 септември заседания на комисиите

 2022-09-27 11:18:12