Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.10.2022г от 14.00 часа, Протокол №67

 На 28.10.2022г (петък) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 67-мото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

2.     Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№0700-139/24.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

3.     Кандидатстване на Община Дряново за Проект „Внедряване на мерки за Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Дряново“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г (вх.№0700-135/17.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Кандидатстване на Община Дряново с проект Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна на потребителите на услугата Домашен социален патронаж” Дряново” по одобрена със Заповед №РД-25-13/23.09.2022г на Министъра на МТСП целева програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”, финансирана от фонд “Социална закрила” (вх.№0700-137/19.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение за предоставяне на “Топъл обяд” като местна дейност по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 (вх.№0700-138/19.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

6.     Създаване на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” с целева група “Пълнолетни лица с увреждания” в град Дряново (вх.№1200-299/19.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Увеличение на числеността на персонала в местна дейност – Домашен социален патронаж при КСУВХ – гр. Дряново и завишаване на плана по бюджета ù в частта за работни заплати и осигурителни вноски (вх.№2600-26/24.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем /кредитна линия/ от банкова институция (вх.№0700-136/18.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Завишаване на плана на бюджета на Исторически музей Дряново (вх.№3900-8/19.10.2022г) /Във връзка с предложение от Директора на ИМ-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

10.   Компенсирана промяна на обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, финансирани със средства от целева субсидия (вх.№0700-141/24.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

11.   Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г в частта за капиталови разходи за закупуване на контейнер с размер 300/600/240 см (вх.№0700-140/24.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.   Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г в частта за местни приходи и местни разходи (вх.№0700-142/24.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

13.   Определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в гр. Дряново и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-1652/07.10.2022г) /Във връзка със заявление от Славчо Илиев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.   Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-1639/19.10.2022г) /Във връзка с молба от Станислав Рачев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.   Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.704 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, за който е отреден УПИ VI от кв.21 по регулационния план на гр. Дряново, с площ 522 кв.м (вх.№2200-1477/20.10.2022г) /Във вр.с Решение №652 от 29.09.2022г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16.   Закупуване от Община Дряново на преместваемо съоръжение представляващо преместваема конструкция за слънцезащитно покритие – навес (вх.№2200-626/25.10.2022г) /Изградено в имот общинска собственост - ПИ 23947.501.886 по КК на гр. Дряново./
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

17.   Допълване и одобряване на схема на паркингите в град Дряново (вх.№2200-1513/25.10.23022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

18.   Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 15 ноември 2022г (вх.№0600-169/19.10.2022г) /Покана с изх.№АВК-01-505 от 14.10.2022г на Председателя на Асоциацията/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.   Разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ 81726.12.21, м. Над гробищата, с. Чуково, община Дряново (вх.№ОБА3-03-9/20.10.2022г) /Във вр.с Искане от „Дес 002“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.   Разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ 14859.68.173, м. Урушкото, с. Геша, община Дряново (вх.№ОБА3-03-10/20.10.2022г) /Във вр.с Искане от „Сън Технолоджи 1“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.   Разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за ПИ 14859.62.128, м. Курията, с. Геша, община Дряново (вх.№ОБА3-03-11/20.10.2022г) /Във вр.с Искане от „Сън Технолоджи 1“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22.   Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за промяна предназначението на неземеделска земя с възможност за застрояване за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 38710.92.31, местност „Кучил“, по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка (вх.№ОБА3-03-12/20.10.2022г) /Във вр.с Искане от „БГС“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

23.   Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за улична регулация от о.т.279-278-277 до о.т.276 между кв.26 и кв.58 и образуване на нов УПИ VII – „за комплексно и жилищно строителство“ от кв.26 и нов УПИ I – „за комплексно и жилищно строителство“ в нов кв.148 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-23/20.10.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24.   Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I – „за ресторант“ в кв.74 по регулационния план на гр. Дряново, в който попада ПИ с идентификатор 23647.501.801 по КК на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-24/20.10.2022г) /Във вр.с  Искане от Славета Илиева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

25.   Даване на съгласие за изработването на ЧИ на ПУП – план за регулация за УПИ XIII-395 в кв.9 по плана на с. Косарка, община Дряново, област Габрово, за който е отреден ПИ 38710.501.395 по КК на с. Косарка, общ. Дряново (вх.№ОБА3-04-26/24.10.2022г) /Във вр.с  Искане от Тоня Белчева/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

26.   Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.07.2022г – 30.09.2022г (вх.№0800-44/21.10.2022г)
Докл.: Иван Събев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“
Становище: ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за 67-мото заседание на ОбС-Дряново

 

 

МАТЕРИАЛИ за 67-мото заседание на ОбС-Дряново

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на заседанията на комисиите проведени на 25.10.2022г



2022-10-25 22:57:57