Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 22.11.2022г от 14:00 часа

 22.11.2022г, вторник, 14:00 часа

Заседателна зала на Община Дряново

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

Предварителен дневен ред:

/Последна актуализация: 21.11.2022г, 17:00 часа/

1.     Допълнение Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново (вх.№0700-148/15.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

2.     Изменение на Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Дряново (вх.№0700-149/15.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.     Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-150/15.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Предоставяне на имоти – общинска собственост от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ (вх.№2500-359/14.11.2022г) /Земеделски земи с НТП „Полски пътища“ и „Напоителни канали“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Предоставяне под наем на 1 /един/ брой паркомясто, находящо в Поземлен имот 23947.501.9515 по КК на гр. Дряново, ул. „Максим Райкович“ /до сградата на РУ на МВР, гр. Дряново/ (вх.№2200-1513/17.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: Поземлен имот с ид.61529.507.5 по КК на с. Радовци – 8696 кв.м, заедно с построените в него сгради, находящ се в с. Радовци, общ. Дряново, поради отпадане предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост (вх.№0700-161/21.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Учредяване право на прокарване на отклонения от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по КК, за който е отреден УПИ XXI „за обществено обслужване хотел“ от кв.117 по РП на гр. Дряново (вх.№ОБА3-23-2/21.11.2022г) /Във вр.с искане от „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Одобряване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел - средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци (вх.№ОБА3-38-32/21.11.2022г) /Във вр.с искане от „Евробиле“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Даване на съгласие за изработването на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ IX-169, кв.41 по подробния устройствен план на с. Славейково, община Дряново (вх.№ОБА3-04-25/21.11.2022г) /Във вр.с искане от Валентина Ал-Шаир/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Оферта от 11.11.2022г на „Контракс“ АД за доставка и внедряване на Информационна система на Общински съвет (ИСОС)
- До Кмета на община Дряново и до Председателя на ОбС-Дряново.
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11.  Молба, с приложена подписка, от живущите и собствениците на имоти на ул. „Оборище“ и ж.к. „Априлци“ с лице към тази улица във връзка с наложително предприемане на действия за реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Дряново  (вх.№2200-2087/15.11.2022г)
- До Кмета на община Дряново с копие до Председателя на ОбС-Дряново.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на община Дряново.

12.  Писмо от Омбудсмана на Република България за извършване на проверка във връзка с подадена Жалба №7867/2022г, с която гражданин сигнализира Омбудсмана, че в момента се строят тенис-кортове на площадно пространство - публична общинска собственост, с което се засяга обществения интерес (вх.№0500-1/16.11.2022г)
- Писмото е изпратено до Областния управител на област Габрово, Председателя на ОбС-Дряново и Кмета на община Дряново с препоръка за цялостна проверка  и становище запазен ли е устройственият и правен статут на УПИ
I-за площад и зеленина, кв.83 (ПИ 23947.501.9811), процедирано ли е изменение на действащия ПУП в обхвата на кв.83, издадени ли са строителни книжа за изграждане на покрити тенис-кортове и на какъв етап от реализация е такъв обект.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“.

13.  Протокол и решение от проведеното Общо събрание на 15.11.2022г на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово (вх.№0600-182/16.11.2022г)
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-151/16.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Само за ПК „ФИПКОП“:

15.  Завишаване на плана на Исторически музей Дряново (вх.№2200-2125/17.11.2022г) /Във вр.с предложение от Директора на ИМ/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

16.  Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г (вх.№0700-159/16.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

17.  Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа в община Дряново“, процедура BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-160/17.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии на 22.11.2022г от 14:00 часа

---------------------------

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.11.2022г, вторник, 15:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново


2022-11-21 22:39:09