Заседание на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 24.11.2022г, четвъртък, 14:30 часа

 

24.11.2022г, четвъртък, 14:30 часа

Заседателна зала на Община Дряново

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ и

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.11.2022г, 17:00 часа/

1.     Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-150/15.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-151/16.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: Поземлен имот с ид.61529.507.5 по КК на с. Радовци – 8696 кв.м, заедно с построените в него сгради, находящ се в с. Радовци, общ. Дряново, поради отпадане предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост (вх.№0700-161/21.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Съгласие за кандидатстване на Община Дряново по проект „Изграждане на осветление за футболно игрище в стадион „Локомотив“ Дряново“, финансиран от Министерството на младежта и спорта (вх.№0700-165/22.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Оферта от 11.11.2022г на „Контракс“ АД за доставка и внедряване на Информационна система на Общински съвет (ИСОС)
- До Кмета на община Дряново и до Председателя на ОбС-Дряново.
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Само за ПК „ЗСДЖН“:

6.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г (вх.№0700-159/16.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа в община Дряново“, процедура BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-160/17.11.2022г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
ПК „ЗСДЖН“ – за решение.

МАТЕРИАЛИ за заседанието на пост. комисии на 24.11.2022г.

-----------------------------

Заседание на Общински съвет – Дряново

29.11.2022г, вторник, 15:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

-----------------------------


2022-11-23 21:40:15