Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.11.2022г от 15.00 часа, Протокол №68

 На 29.11.2022г (вторник) от 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 68-мото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Допълнение Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново (вх.№0700-148/15.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

3.    Изменение на Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Дряново (вх.№0700-149/15.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.    Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-150/15.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Съгласие за кандидатстване на Община Дряново по проект „Изграждане на осветление за футболно игрище в стадион „Локомотив“ Дряново“, финансиран от Министерството на младежта и спорта (вх.№0700-165/22.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г (вх.№0700-159/16.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа в община Дряново“, процедура BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-160/17.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

8.    Завишаване на плана на Исторически музей Дряново (вх.№2200-2125/17.11.2022г) /Във вр.с предложение от Директора на ИМ/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

9.    Промяна в разходните параграфи отчитащи обекти, включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2022г, отнасящи се за ПГИ „Рачо Стоянов“ гр. Дряново (вх.№5600-56/22.11.2022г) /Във вр.с предложение от Директора на ПГИ „Р. Стоянов“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

10. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-151/16.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Предоставяне на имоти – общинска собственост от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ (вх.№2500-359/14.11.2022г) /Земеделски земи с НТП „Полски пътища“ и „Напоителни канали“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12. Предоставяне под наем на 1 /един/ брой паркомясто, находящо в Поземлен имот 23947.501.9515 по КК на гр. Дряново, ул. „Максим Райкович“ /до сградата на РУ на МВР, гр. Дряново/ (вх.№2200-1513/17.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13. Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: Поземлен имот с ид.61529.507.5 по КК на с. Радовци – 8696 кв.м, заедно с построените в него сгради, находящ се в с. Радовци, общ. Дряново, поради отпадане предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост (вх.№0700-161/21.11.2022г)Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

14. Учредяване право на прокарване на отклонения от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.9840 по КК, за който е отреден УПИ XXI „за обществено обслужване хотел“ от кв.117 по РП на гр. Дряново (вх.№ОБА3-23-2/21.11.2022г) /Във вр.с искане от „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Одобряване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел - средно напрежение /СрН/, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост и частна собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.42.6 по кадастралната карта на с. Игнатовци (вх.№ОБА3-38-32/21.11.2022г) /Във вр.с искане от „Евробиле“ ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Даване на съгласие за изработването на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ IX-169, кв.41 по подробния устройствен план на с. Славейково, община Дряново (вх.№ОБА3-04-25/21.11.2022г) /Във вр.с искане от Валентина Ал-Шаир/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

ПОКАНА за 68-мото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на проведените на 22.11.2022г и 24.11.2022г заседания на комисиите

 

МАТЕРИАЛИ за 68-мото заседание на ОбС-Дряново


 


2022-11-25 16:34:07