Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.12.2022г от 14.00 часа, Протокол №70

 На 29.12.2022г (четвъртък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 70-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Даване на съгласие от Общински съвет – Дряново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за покриване на разходи по престой в Регионален хоспис – Дряново на Рашко Денев Рашков за срок от 4 месеца (вх.№0700-177/21.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

3.    Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ през 2022г (вх.№0700-171/30.11.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“.

4.    Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2023 година (вх.№0700-176/19.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

5.    Одобряване на ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на територията на Община Дряново, както и приемане размера на промила за облагане с такса „Битови отпадъци“ през 2023г (вх.№4700-39/20.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Оправомощаване на кмета на община Дряново да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Дряново, в това число да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на Община Дряново, включително за откриване и закриване на банкови сметки на Община Дряново и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банкови сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към Община Дряново (вх.№0700-174/13.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-175/19.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Искане за отсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК, постъпило от фирма „Валекс В.В“ ЕООД с ЕИК 107558934 (вх.№5800-97/19.12.2022г) /Във вр.с Решение №545 от 28.04.2022г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.    Постъпило искане в Община Дряново за разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК на фирма „Триеф“ ЕООД с ЕИК 201805446 (вх.№5800-231/19.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия на част от имот - частна общинска собственост, а именно: помещение – кафе-аперитив с площ 118,84 кв.м, разположено на I-вия етаж в Масивна сграда, находяща се в терен отреден за обществено хранене от кв.15 по плана на с. Скалско, община Дряново (вх.№2200-2014/16.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „ЗСДЖН“ПК „УТСГВСЕ“.

11. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир - публична общинска собственост, на държавата – по реда и при условията на чл.19а /нов – ДВ, бр.61 от 2019г, в сила от 02.08.2019г/ от Закона за водите /изм. ДВ, бр. 96 от 2 декември 2022г/ (вх.№0600-118/19.12.2022г) /Във вр.с Решение №480 от 27.01.2022г на ОбС-Дряново за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Горнич“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

12. Допълване и одобряване на схема на паркингите в град Дряново и даване на съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа (вх.№2200-2436/21.12.2022г) /Схема на паркоместа №28 – паркинг в района на кръстовището между ул. “Шипка” към ул. “Георги С. Раковски”/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

13. Даване на съгласие за изработване на ЧИ на ПУП - план за регулация за ПИ 38710.501.116 с цел урегулирането му по кадастрални граници и образуване на нов УПИ XV – “за жилищни нужди” в кв.15 по плана на с. Косарка, община Дряново (вх.№ОБА3-04-16/21.12.2022г) /Във връзка с искане от Иван Караилиев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

14. Допускане изработване на проект за изменение на ПУП - Парцеларен план и план-схема по чл.108 ал.2 от ЗУТ за “Канал от пречиствателна станция на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в УПИ VIII, кв.8 по регулационния план на гр. Дряново / ПИ с идентификатор 23947.501.9715 по КК на гр. Дряново в Дряновска река (вх.№ОБА3-04-19/21.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

15. Даване на съгласие за изработване на ЧИ на ПУП - план за регулация за УПИ II в кв.18 и улица от о.т.105 до о.т.113 по плана на гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-13/21.12.2022г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

16. Покана за редовно общо събрание на съдружниците на „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№2700-286/16.12.2022г) /Във вр.с покана с изх.№109 от 07.12.2022г на Управителя на дружеството/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“.

17. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2023 година (вх.№0800-50/09.12.2022г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

18. Одобряване на отчета за разходите за командировки на кмета на Община Дряново за 2022г и на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.10.2022г – 31.12.2022г (вх.№0801-49/22.12.2022г)
Докл.: Иван Събев – председател на ПК “Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

 

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново на 29.12.2022г

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново на 29.12.2022г

 

 

СТАНОВИЩА по материалите приети на заседанията на постоянните комисии, проведени на 22.12.2022г

 

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново dryanovo.bg, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.


 


2022-12-23 11:47:26