Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30.01.2023г от 14.30 часа, Протокол №72

 На 30.01.2023г (понеделник) от 14:30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 72-рото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Предоставяне на принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, за изграждане на Футболно игрище, върху част от поземлен имот с идентификатор 23947.501.1344 по плана на гр. Дряново, целият с площ 20 533 кв.м.- публична общинска собственост (вх.№0700-14/26.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище
: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

3.    Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (вх.№07 00-4/09.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.    Съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Дряново и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ и подновяване дейността на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ (вх.№0700-9/23.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

5.    Приемане на Общински план за младежта за 2023г (вх.№0700-10/23.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2023-2024 год. (вх.№0700-7/17.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново за 2023 година (вх.№0700-12/25.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.    Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година (вх.№0700-13/25.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2022 година (вх.№0700-8/19.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

10. Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2022г до 31.12.2022г (вх.№4700-2/16.01.2023г)
Докл.: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2022г – м. декември 2022г (вх.№0800-3/18.01.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12. Отчет за изпълнение решенията на ОбС за м. юли 2022г – м. декември 2022г (вх.№0700-11/25.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-2503/25.01.2023г) /Във вр.с молба от Никола Петров и Велика Петрова/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

14. Издаване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V – за „гаражи“ от кв.18 по плана на гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-14/17.01.2023г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут за захранване на ФЕЦ /фотоволтаична електрическа централа/ в УПИ I-172, кв.29 и УПИ III-250 в кв.30 по плана на с. Катранджии, общ. Дряново през общинска публична собственост – улица (вх.№ОБА3-23-3/17.01.2023г) /Във връзка със заявление от Станислав Стоянов и Решение №611 от 28.07.2022г на ОбС/   Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Искане за издаване на разрешение за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ X от кв.26 по плана на с. Косарка, община Дряново (вх.№ОБА3-03-1/25.01.2023г) /Във вр.с Искане от “Дим Елва” ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Искане за издаване на разрешение за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ IV и УПИ VII от кв.21 по плана на с. Славейково, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-2/25.01.2023г) /Във вр.с Искане от Валентина Ал-Шаир/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Предложение с вх.№ОБА3-03-3/25.01.2023г относно:
I. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПИП-ПР) за УПИ I от кв.20, УПИ I от кв.32 и улица от о.т.143 до о.т.111 по регулационния план на гр. Дряново.
II. Заявление за приемане и одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПИП-ПР) за УПИ I от кв.20, УПИ I от кв.32 и улица от о.т.143 до о.т.111 по регулационния план на гр. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПИП-ПП) за трасе на подземен кабел 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 30418.14.1 по КККР на землище с. Зая, общ. Дряново, към електропреносната мрежа и разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за ПИ 30418.14.1, землище на с. Зая, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-5/25.01.2023г) /Във вр.с заявление от Диана Найденова/   Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Искане за издаване на разрешение за ЧИ на ПУП-ПЗ за ПИ 23947.41.19 в м. Матея, гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-15/25.01.2023г) /Във вр.с Искане от “Балкан Солар 2022” ЕООД и “Меридиан 28” ЕООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21. Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПИП-ПП) за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел – ниско напрежение (НН), необходимо за захранване на работно табло ППС 3660 разположено в ПИ с идентификатор 12677.12.14 по КККР на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-38-33/25.01.2023г) /Във вр.с Искане от “Цетин България” ЕАД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22. Приемане и одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за улична регулация от о.т.279-278-277 до о.т.276 между кв.26 и кв.58 и образуване на нови:
1. УПИ VII – “за комплексно жилищно строителство” от кв.26
2. УПИ I – “за комплексно жилищно строителство” в нов кв.148
в гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№ОБА3-38-44/25.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново, раздел "Общински съвет", подраздел "On-line излъчване".

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №72/30.01.2023г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №72/30.01.2023г)

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на проведените на 25 януари и 26 януари заседания на комисиите2023-01-27 17:08:25