Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 27.02.2023г от 14.00 часа, Протокол №73

 На 27.02.2023г (понеделник) от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 73-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2023г и Отчет за 2022г (вх.№0700-20/20.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Освобождаване на Народните читалища, регистрирани на територията на Община Дряново от заплащане на такса битови отпадъци за 2023г за ползваните от тях сгради публична общинска собственост, в които осъществяват своята читалищна дейност (вх.№0801-7/20.02.2023г)
Вносител: инж. Светослав Минчев – общински съветник от ПП БСП.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Приемане на разчета за капиталовите разходи през 2023 год. и за бюджетните приходи по местни дейности за 2023 година на Община Дряново (вх.№0700-21/20.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Даване на съгласие за сключване на договори за сътрудничество между Община Дряново, спортни клубове и трети лица – спонсори (вх.№0700-23/22.02.2023г)
Вносители: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново и Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Промяна на вида на собственост на имот публична общинска собственост УПИ V-за „зеленина“ от кв.68 по регулационния план на гр. Дряново. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на УПИ V от кв.68 по регулационния план на гр. Дряново, за който е отреден ПИ с идентификатор 23947.501.2501 по КК на гр. Дряново с площ 1308 кв.м (вх.№5800-9/20.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Закупуване на Поземлен имот (ПИ) 506“б“ от кв.69 по плана на с. Гостилица, общ. Дряново, с площ 1750 м2 (вх.№2200-606/20.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Определяне на начална тръжна пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I – за „производствена дейност – пункт за дестилация за ферментирали плодови материали /казан/“ от кв.34 по плана на с. Янтра, общ. Дряново, с площ 316 кв.м, заедно с построената в него Сграда /казан/ с площ 106 кв.м (вх.№0700-17/08.02.2023г) /Във вр.с Решение №503 от 24.02.2022г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Приемане и одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП) за довеждаща инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.41.11 по КККР на с. Игнатовци, общ. Дряново (вх.№ОБА3-38-41/02.02.2023г) /Във вр. със заявление от ЕВРОБИЛЕ ЕООД и Решение №634 от 30.08.2022г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Предложение с вх.№ОБА3-03-5/13.02.2023г относно:
      1. Разрешаване изработване на частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на селскостопанска сграда с идентификатор 40587.512.27.1, с. Куманите, общ. Дряново.
      2. Одобрение на план-схема за външно ел. захранване на селскостопанска сграда с идентификатор 40587.512.27.1, с. Куманите, общ. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

11. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПИП-ПЗ) за ПИ 81726.30.7 в м. Муцевица, с. Чуково, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-6/16.02.2023г) /Във вр.с Искане на Илиян Ганев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

12. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПИП-ПЗ) за ПИ 81726.24.1 в м. Тункала, с. Чуково, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-7/16.02.2023г) /Във вр.с Искане на Илиян Ганев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПИП-ПЗ) за ПИ 81726.10.11 в м. Пладнища, с. Чуково, общ. Дряново (вх.№ОБА3-03-8/16.02.2023г) /Във вр.с Искане на Илиян Ганев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Искане за издаване на разрешение за изработване на частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план (ЧИ на ПИП-ПП) за водоснабдяване на с. Керека, община Дряново (вх.№ОБА3-03-10/16.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

15. Допускане изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I-60 от кв.10 по регулационния план на с. Керека, община Дряново (вх.№ОБА3-04-31/16.02.2023г) /Във вр.с Искане от Росен Кръстев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

16. Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности за управление на отпадъците на територията на Община Дряново за 2022г (вх.№0700-18/16.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

17. Отчет за периода 01.01.-31.12.2022г за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2021-2028г (вх.№0700-19/16.02.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

18. Покана за провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 07.03.2023г (вх.№0600-19/13.02.2023г) /Във връзка с Покана с изх.№АВК-01-62 от 02.02.2023г на Председателя на Асоциацията по ВиК/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“ПК „ФИПКОП“.

19. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Габрово, насрочено за 10 март 2023г (вх.№2700-60/22.02.2023г) /Покана с изх.№РД-02-629 от 20.02.2023г на Управителя на „ВиК“ ООД относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово във връзка с Искане с изх.№ОК-255/16.02.2023г на Изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за свикване на извънредно общо събрание на съдружниците на основание чл.138 ал.2 от Търговския закон/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

Заседанието ще се излъчва на живо на сайта на Община Дряново dryanovo.bg, раздел “Общински съвет”, подраздел “On-line излъчване”.

 

ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №73/27.02.2023г)

 

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №73/27.02.2023г)

 

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии по материалите за 73-тото заседание на ОбС-Дряново, приети на проведените на 21 и 23 февруари заседания на комисиите2023-02-24 14:38:38