График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. март 2023г.

 

График

за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии

за м. март 2023г

 

Извънредно заседание на Общински съвет – Дряново

21.03.2022г, вторник, 14:00 часа

1.   Упълномощаване на представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с вх.№6200-33/23.02.2023г /изх.№РД-10-517 от 22.02.2023г на МБАЛ гр. Габрово/ (вх.№6200-33/07.03.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.
- Общото събрание е насрочено за 27 март 2023г (понеделник) от 12:00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ – Габрово.

 

 

Редовно заседание на Общински съвет – Дряново

30.03.2022г, четвъртък, 15:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии във връзка с насроченото редовно заседание на Общински съвет – Дряново:

21.03.2023г, вторник, Заседателна зала

14:15 часа (след извънредното заседание на ОбС) – заседание на

ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

 

24.03.2023г, петък, Заседателна зала

14:00 часа – заседание на

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“
ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

 


2023-03-13 11:20:38